تاثیر طول مدت زمان بلوغ آزمایشگاهی تخمک گوسفند در القای پارتنوژنزیس با استفاده از یونومایسین، اتانول و6- DMAP

بیماریهای مجرای تخمدان و ارتباط آن با نازایی در گاو
زایشهای غیر طبیعی (دیستوسی)
هورمن‌های استروژن و اثر آنها در دستگاه تناسلی
موارد استعمال و اریزم در جراحی دامپزشکی
سندرم استفراغ
پیشرفتهائیکه ظرف چند سال اخیر در مورد بیهوشی دامهای کوچک یانسدونال بعمل آمده
بررسی و شناسائی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران
بررسی مالوفاژهای ماکیان در تهران و حومه (شپشهای غیرگزنده)
آریسیل، تاثیرات دارویی و درمانی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و کم خونیها
درمان عفونتهای قرنیه با پماد نئوکورتف Neo-Cortef در سگ
اصول تهیه شیر خشک و بررسی محصول کارخانه شیر پاستوریزه تهران از نظر ترکیبات
سگ و خطر آن از نظر انتشار بیماریهای کیست هیداتیک در شیراز
مطالعه در باره منیزیوم و تاثیر فیزیولوژیکی آن در بدن
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*