ارایه یک روش جهت اندازه‌گیری و تعیین مقدار فکوکسیب در سرم با استفاده از دستگاه ‏‎HPLC‎‏ و آشکارگر فلوئورسانس


ارایه یک روش جهت اندازه‌گیری و تعیین مقدار فکوکسیب در سرم با استفاده از دستگاه ‏‎HPLC‎‏ و آشکارگر فلوئورسانس
اختصاصی تر کردن تأثیر داروها با هستفاده از محدود کردن اثر دارو روی رسپتورها یا اونزیم های خاص یک رویکرد پايه ی در داروسازی نوین می باشد.


بررسی تداخل اثر اسید فولیک روی اثر ضدصرع فنی‌توئین
مهار نماينده های اختصاصی اونزیم سیکلواکسیژناز II براین پايه و با هدف محدود نمودن و یا از بین بردن اثرات جانبی ناشی از مهار اونزیم سیکواکسیژناز I شامل عوارض گوارشی کلیوی و ...


فرمولاسیون داروهای ضدهموروئید با غشاء گیاهی و یا مشخصات استاندارد و بررسی اثرات بالینی آنها
ساخته شدند.


مطالعه کاربرد هیدروزلهای حساس به PH در فرمهای دارویی
هدف از این پایان نامه ارائه روشی نو جهت تعین مقدار رفکوکسیب بوده هست.


تعیین میزان استیلاسیون ایزونیازید در افراد سالم ، بیمار غیرمسلول و مسلول در خراسان
رفکوکسیب یک ترکیب سه حلقه ای در سرم که در محیط ناپایدار بوده و تحت تأثیر نور به یک مشتق فنانترنی تبدیل می گردد به این دلیل سعی می گردد روشهای تعیین مقدار بر مبنای ردیابی مشتق رفکوکسیب و نه خود مولکول رفکوکسیب طراحی گردند.


برنامه‌ریزی فارماکوکینتیک و محاسبه پارامترهای آن با کامپیوتر
پس از انجام آزمایشهای متعدد روش زیر جهت تعیین مقدار رفکوکسیب در سرم پیشنهاد می گردد: در این روش غلظت های مختلف سرمی در محدوده 2-100 نانوگرم بر میلی لیتر تهیه شدند و با هستفاده از حلال دی کلرومتان و با سانتریفوژ نمودن رفکوکسیب از سرم هستخراج می گردد.


ساخت 12 ماده اولیه حدواسط دارویی (تهیه دی کلوفناک سدیم)


بررسی مقایسه‌ای اثرات درمانی مترونیدازول و پارومومایسین در بلاستوسیتوزیس


66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews