تعیین مقدار نیکوتین سیگارتهای پر مصرف انحصار دخانیات ایران (سیگارتهای زرین، تاج، آپادانا)

بررسی مواد غذایی موجود در گیاه آلو
بررسی روشهای مختلف اندازه‌گیری اسید اوریک خون و مقدار طبیعی آن نزد ایرانیان
داروهای توهم‌زا- مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن
مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های خون در بیماران میلومی
عوارض و مسمومیت بیهوشی با اتر
سنتز کاربازیک اسید استرهای مشتق از بنزن سولفونامید
تشخیص و تعیین مقدار تبائین موجود در پاپاوربراکتاتوم بوسیله کروماتوگرافی روی غشاء نازک و سنتز مشتق فلوئوره ایزوکینولئین
مطالعه درباره ترکیبات تقویت کننده پیاز مو
آب اکسیژنه و فرآورده‌های دارویی آن
بررسی داروهای عامی و اختصاصی متداول در رودسر
سنگ معدن زرنیخ و فرآورده‌های دارویی آن
ترب
ادویه معطر گیاهی و خواص
Anyone have experience developing with ESQL/C for INFORMIX-SQL?
Users Login Info in INFORMIX-SQL
IBM Informix using spatial datablade
Convert varchar to numeric in Informix
IBM Informix Spatial datablade LIneFromText function
drop-down combo box-like functionality for queries
How do you get child bands in ultragrid without using related tables in a dataset?
Infragistics Documentation
Infragistics UltraGrid Selected Cell Value
Are Infragistic Ultragrid and Infragistic WinGrid the same product?
*