بررسی اثر کلینیکی شش داروی گیاهی ( رازیانه ) از نظر افزایش مقدار شیر مادران شیرده -2 تعیین فرمولاسیون مناسب برای تولید صنعتی و عرضه به بازار


بررسی اثر کلینیکی شش داروی گیاهی ( رازیانه ) از نظر افزایش مقدار شیر مادران شیرده -2 تعیین فرمولاسیون مناسب برای تولید صنعتی و عرضه به بازار
پايه این پژوهش بر مبنای افزایش دادن شیر مادر و در نتیجه کودکان ایرانی باشیر مادر میباشد.بنابراین تغذیه کودک با شیر مادر سبب خواهد شد که -1 سلامت جسمی و روانی مادر و کودک تامین گردد-2از نظر اقتصادی کم شدن ورود شیرهای تهیه شده در کشورهای خارج و وابستگی -3 آگاهی از خواص داروهای گیاهی سنتی و دادن اونهابعنوان دارو خود اهمیت پژوهش را چندین برابر خواهد کرد.


تعیین دوزاژ داروهای ضد صرع


سنتز و بررسی اثرات ضدمیکروبی کینولونهای جدید مشتقات نورفلوکساسین


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

سنتز کینولونهای جدید مشتق سیپروفلوکساسین و بررسی اثر ضدمیکروبی آنها
سنتز و بررسی اثرات ضدمیکروبی کینولونهای جدید - مشتقات انوکساسین
تهیه دارو تری پتاسیم دی‌سیترات بیسموتات
اثر شکل ذرات آسپرین در ایجاد اولسرمعده در حیوانات آزمایشگاهی
استخراج نیکوتین از برگ خاک تنباکو
اسکرینینگ داروهای جدید با استفاده از تست ایمز از نظر موتاسیون‌زایی
بررسی آگاهی داروسازان از اطلاعات داروسازی و خدمات داروخانه‌های شهر اصفهان
بررسی اثرات خونی عروقی داروهای گیاهی
بررسی اثرات گیاه فهمه بر روی سقط جنین موش صحرایی باردار
بررسی اثر دیورتیک ماده موثر کاکل ذرت در Rat
بررسی فارماکولوژیکی مجرای صفراوی
پوشش ذرات پیروکسی کام و مفنامیک اسید بمنظور حفاظت جدار معده از اثر جانبی (اولستر) این داروها با مشتقات شیرین بیان
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*