اثرات آمینوپیریدین‌ها در عضله مخطط و عضوهای خودکار پستانداران


اثرات آمینوپیریدین‌ها در عضله مخطط و عضوهای خودکار پستانداران
آمینوپیریدین ها موجب تسهیل انتقال عصبی و عضلانی مخطط میشوند برای بررسی مفاهیم اثر تاثیر آمینوپیریدین ها درعضلات مخطط عضوهای خودکار و قلب وعروق بطور مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی اثرات گیاه فهمه بر روی سقط جنین موش صحرایی باردار


بررسی اثر دیورتیک ماده موثر کاکل ذرت در Rat


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews

بررسی فارماکولوژیکی مجرای صفراوی
پوشش ذرات پیروکسی کام و مفنامیک اسید بمنظور حفاظت جدار معده از اثر جانبی (اولستر) این داروها با مشتقات شیرین بیان
تعیین اثر ان استیل سیتئین بر روی آسیبهای سلولهای بینی ناشی از دود سیگار
تعیین مقدار مواد موثره در قرص ارگوتامین کمپوند به روش HPLC
تهیه چند مشتق از 2 و 4 دی‌هیدرو 1-3 و 2 و 3 متری‌آزول 3 اون‌ها به عنوان عوامل ضدتشنج با اثر احتمالی ضدتشنج
تهیه فرآورده دارویی جهت بیماران عفونی ، کلیه ، مثانه ، مجاری ادرار از گیاه vaccinum arctostaphyllos
تهیه کیت استرپتوزایم
تهیه نرم دارویی مناسب از گیاه solvia officinalis بعنوان آنتی هیدروتیک و ضدعفونی کننده
جداسازی و استخراج یک فرآورده ضدقارچی از برگهای اکالیپتوس
خالص‌سازی پزدوکولین استراز کبد
فرمولاسیون قرص آنتوسیانوزید
فرمولاسیون قرص ارگوتامین کمپوند
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*