مقایسه اثر داروهای محرک هیستولوگ و پنتاگاسترین در ترشح اسیدی معده در بیماران ایرانی


مقایسه اثر داروهای محرک هیستولوگ و پنتاگاسترین در ترشح اسیدی معده در بیماران ایرانی
به علت شیوع زخمهای پپتیک معده وروده دوازدهه درایران باتوجه به اینکه هنوزارتباط مقدار اسید بااین زخمهادرایران بطور دقیق بااستفاده ازمحرکهای جدید پنتاگاسترین وهیستولوگ انجام نشده ،هدفاین طرح،اندازه گیری میزان اسید معده درحال طبیعی ودر موارد زخمهای پپتیک بعدازتزریق مواد محرک نامبرده هست .نتایجی که ازاین طرح بدست خواهدآمد میتواند معیارهائی باشد برای آزمایشگاهها ومحققینی که درآینده دراین زمینه پژوهش خواهندکرد.


فرمولاسیون قرص آنتوسیانوزید


فرمولاسیون قرص ارگوتامین کمپوند


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

فرمولاسیون قرص فلوئورسدیم با رهاسازی تدریجی
فرمولاسیون قرص کلسیم گلوکونات
فرمولاسیون قرص متفورمین
فرمولاسیون قرصهای جویدنی کلسیم ˆ د 3
فرمولاسیون لوسیون پابا - پی
کاربرد لیزر در آزادسازی C0N از مولکول C7H5N بنزونیتریل
اثر پیشگیری کننده یون‌های لیتیم و روبیدیوم در عوارض گوارشی کلستاز درمان
اثر داروهای ضد انگل بر زگیل
ارزیابی اثرات ضد التهابی و ضد درد دی‌سدیم گلیسیرتینیک اسید همی فتالات
ارزیابی مقایسه‌ای میزان تغییر شکل احتمالی گلبول قرمز تحت تاثیر گلیسیرتتینیک اسید و کربونوکسولون و بیتامایسین و منواسترآن
بررسی تاثیر تغییرات فیزیولوژیک سیکل قاعدگی با پارامترهای فارماکوکینیتیکی کاربامازپین و فنی توئین در داوطلبین سالم
بررسی تغییرات تستوسترون بر روی انسولین و گلوکز خون و پاسخ گلوکز به انسولین در رات و بیماران مبتلا به هیدسونیسم
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*