بررسی اثرات ضدسرطان‌زائی و فیتوشیمی گیاهان افوربیاسه ایران


بررسی اثرات ضدسرطان‌زائی و فیتوشیمی گیاهان افوربیاسه ایران
گیاهان خانواده افوربیاسه بفراوانی درایران میرویند وتاکنون بررسی ضدسرطانی و تومورزائی وفیتوشیمی ک ه برروی اونهاانجام شده بسیار اندک میباشد.هدفازاجرای این طرح جمع‌آوری ،شناسائی ترکیبات ضدتومور موجود درلاتکس وتمامی گیاهان فوق وهمچنین بررسی اثرات سرطان زائی لاتکس این گیاهان برروی حیوانات وتعیین ترکیبات موجود در این گیاهان میباشد.


اثر لیتیم مزمن بر EDR شل شدن عروق در رات‌های دیابتی


بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews

بررسی فیتوشیمیایی گیاه Crataegus carvicepala lind و مطالعه کلینکی آن در درمان بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی فشارخون و افزایش لیپدهای سرم
بررسی مقایسه‌ای نسبت فعالیت آنزیمهای کبدی بیماران تالاسمی ماژور بدون اختلال کبدی و با اختلال کبدی دارای اندیسکاسیویم اسپلنکتومی در مبتلای
بررسی میزان مصرف ناصحیح ویتامینهای B12,Bcomplex در شهرستان تنکابن و صرفه‌جویی ناشی از اصلاح مصرف
تشخیص و تعیین ساختمان مواد آنتی‌آلرژیک موجود در گیاه زرشک ایران
سنتز مشتقات 2(-1 متیل -5نیتروایمیدازولیل) کینولئین و -2(-1متیل -4 - نیترو - 2 - پیرولیل) کینولئین
شناسایی و بررسی میزان بقایای آفت‌کش‌های آلی کلره در ماهیهای مناطق صید خوزستان
مطالعه مقایسه‌ای بالینی در خصوص عوارض جانبی حاصله از اضافه کردن الفاانترفرون به رژیم شیمی درمانی رایج در درمان لوکمی حاد میلوژنی
اصلاح فرمولاسیون پماد استریل چشمی ویتامین A
اصلاح فرمولاسیون پماد ویتامین آ جلدی
اصلاح فرمولاسیون قطره‌چشمی بتامتازون - N
اصلاح فرمولاسیون قطره چشمی پردنیزولون اس
فرمولاسیون قطره استریل چشمی فلورومتولون 0/01 درصد
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*