خصوصیات فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی میزنای در انسان و حیوانات

تولید چهل هزار پلاسبو و دراژه هایپیران جهت مطالعات
فرمولاسیون و تولید قرص ، محلول و ژل دهانی سدیم فلوراید
اثر لیتیم مزمن بر EDR شل شدن عروق در رات‌های دیابتی
بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها
بررسی فیتوشیمیایی گیاه Crataegus carvicepala lind و مطالعه کلینکی آن در درمان بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی فشارخون و افزایش لیپدهای سرم
بررسی مقایسه‌ای نسبت فعالیت آنزیمهای کبدی بیماران تالاسمی ماژور بدون اختلال کبدی و با اختلال کبدی دارای اندیسکاسیویم اسپلنکتومی در مبتلای
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

خصوصیات فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی میزنای در انسان و حیوانات
دراین پروژه درآغازحرکات دودی میزنای درسگ وبره موردمطالعه قرارخواهدگرفت ومشخصات اون ازقبیل تونوس ،تعداد حرکات دودی دردقیقه وقت انقباض وانبساط مقدارفشار در هنگام انقباض ونیزشکل انقباضات ضبط خواهدگردید،نتایج حاصله میتواند مبنای تهیه Ureteral function tests گردد.سپس اثریک سلسله ازموادشیمیائی ازقبیل موادمدر، داروهای تقلیدنماينده دستگاه عصبی خودکار، هورمونها، عصاره گیاهان محلی ، اونتی بیوتیکهاونیز اوندوتوکسین میکروبها برروی حرکات دودی میزنای موردمطالعه برنامه خواهدگرفت ،مطالعات مشابهی برروی انسان دربیمارانی که بایدموردآزمایش Cystoscopy ویا Retrograde pyelography قرارگیرند صورت خواهدگرفت نتایج حاصله ازقسمت اخیر آزمایش موجب خواهدشد،تادارو (یاداروهای ) موثری جهت هستفاده دردردهای دستگاه ادراری یافته شود ونیزاثر موادمختلف شیمیائی برروی فعالیت انقباضی میزنای ، واضح خواهدشد.


بررسی میزان مصرف ناصحیح ویتامینهای B12,Bcomplex در شهرستان تنکابن و صرفه‌جویی ناشی از اصلاح مصرف


تشخیص و تعیین ساختمان مواد آنتی‌آلرژیک موجود در گیاه زرشک ایران


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

سنتز مشتقات 2(-1 متیل -5نیتروایمیدازولیل) کینولئین و -2(-1متیل -4 - نیترو - 2 - پیرولیل) کینولئین
شناسایی و بررسی میزان بقایای آفت‌کش‌های آلی کلره در ماهیهای مناطق صید خوزستان
مطالعه مقایسه‌ای بالینی در خصوص عوارض جانبی حاصله از اضافه کردن الفاانترفرون به رژیم شیمی درمانی رایج در درمان لوکمی حاد میلوژنی
اصلاح فرمولاسیون پماد استریل چشمی ویتامین A
اصلاح فرمولاسیون پماد ویتامین آ جلدی
اصلاح فرمولاسیون قطره‌چشمی بتامتازون - N
اصلاح فرمولاسیون قطره چشمی پردنیزولون اس
فرمولاسیون قطره استریل چشمی فلورومتولون 0/01 درصد
فرمولاسیون قطره چشمی تروپیکامید 0/5 درصد
فرمولاسیون قطره چشمی تری‌فلوریدین 1 درصد
فرمولاسیون قطره چشمی دیکلوفناک سدیم
فرمولاسیون و کنترل اسپری بکلومتازون
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*