تهیه فرم دارویی گرانول از پودر فلوئید اکستراکت سنا

بررسی وضعیت مراجعه گروههای آسیب‌پذیر به مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی مناطق شهری استان اصفهان در سال 1375
سنتز و ارزیابی مشتقات 2، 4 دی‌آمینوپریمیدین با فعالیت ضدباروری مردانه
مطالعه فیتوشیمیائی و بیولوژیکی گونه‌های ایرانی کوسکوتا در مناطق شمالی ایران
بررسی نظام آموزش داروسازی در 17 کشور دنیا و ایران و انطباق آن با نیازهای کشور مربوطه
سنتز و بررسی اثرات ضدالتهابی مشتقات پیرولوایمیدازول
کاربرد واکنش diels Alder در سنتز داروهای استروئیدی جدید
استخراج استرولهای گیاهی مختلف و تبدیل به داروی استروئیدی پروژسترون
بررسی خواص آنتی دیابتیک گروهی از گیاهان دارویی
تعیین مقدار داروهای آمین‌دار عطری پس از دی از موتاسیون Coupling به روش اسپکتروفوتومتری
اثر ریلاکسیشن و بیوفیزیک بر روی فشار خون و استرس و اضطراب
بررسی اثر عصاره هیدرولیکی گیاه Achillea wilhelmsii بر روی هیپرتاسیون و هیپرلیپیدیمی
بررسی امکان پلی‌مریزه شدن LDL پس از اکسیداسیون و ارزیابی اثرات ضد اکسیداسیون و ضد پلیمریزاسیون بعضی از ترکیبات گیاهی به صورت Invitro
بررسی تاثیر فلاونوئیدها و عصاره هیدرولیکی گیاهان حاوی فلاونوئید Crataegus curvispala betula penduia و Salvia hyarangea بر روی میزان گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها به ص
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*