قرص جویدنی آلبندازول انسانی

بررسی فارماکوتوکسیکولوژی و همچنین بالینی اسانس رازیانه
طراحی و سنتز داروهای پیشگیری‌کننده از سرطان روده‌بزرگ
بررسی اثر داروهای استروییدی در درمان ضربه‌های سر در موش
بررسی پلی‌مرفیسم متابولیکی در جمعیت ایرانی
بررسی وضعیت فن‌آوری صنایع دارویی ایران
تولید داروی سیکلوسیورین
تولید هورمون کالسی تونین
تهیه استامینوفن در مقیاس آزمایشگاهی
تهیه متوکاربامول در مقیاس آزمایشگاهی
ارزیابی اثرات ضدباروری ترکیبات -5 نیتروفوران و استفاده از آنها در طراحی و تهیه داروهای ضدباروری مردانه
ایجاد پایلوت چندمنظوره تولید مواد اولیه دارویی
بررسی اثرات مشتقات جدید دی‌هیدروپیریدین بر حرکات عضلات صاف ایلئوم در رات‌ها
بررسی اثر درمانی پماد سالک بر ضایعات لیشمانیوز جلدی موش آزمایشگاهی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*