بررسی خواص آنتی‌دیابتیک گروهی از گیاهان داروئی


بررسی خواص آنتی‌دیابتیک گروهی از گیاهان داروئی
شواهد علمی موجود در کتب قدیمی طب سنتی و در مقالات تحقیقاتی منتشره در مجلات معتبر علمی ، برآثارضد دیابت پاره‌ای از فرآوردههای گیاهی دلالت دارد.


بررسی آلودگی میکروبی داروهای ساختنی نیمه‌جامد در داروخانه‌های کرمان در سال 1378
بررسی دقیقی که در این زمینه توسط اینجانبان انجام گرفته هست .


بررسی اثرات استنشاق افشره درمنه بر روی بهبود اسپیرومتریک بیماری آسم
دال براون هست که در کمتر مواردی مطالعات به صورت سیستماتیک پی‌گیری شده هست و در تقسیم اثبات یا رد خاصیت ضددیابتیک این فرآوردهها از دید اینجانبان مشکوک به نظر می‌رسید و در هرمورد مطالعات پایه‌ای و بالینی عمیق‌تری را می‌طلبد.


بررسی اثر تجویز کوتاه مدت عصاره گیاه سنا بر روی وضعیت اجابت مزاج کارکنان شرکت تقطیران کاشان
پژوهشهای مقدماتی که از دو سال قبل در مراکز متذکره در این طرح انجام شده نشان می‌دهد که باحتمال قوی دسته‌ای از گیاهان دارویی می‌توانند یا از طریق تحریک سنتز انسولین دریافت پانکرس و یا از مسیر تاثیر به راههای متابولیسمی گلیکوژنز و گلیکوژنولیز آثار ضد دیابت خود را اعمال نمايند.


بررسی اثر ضددیابتی گیاه گلپوره (گل گنو) در موش سفید آزمایشگاهی
نتایج حاصله‌ای بگونه‌ای امیدبخش بوده هست که مارا بر بررسی دقیق و همه جانبه خواص اونتی‌دیابتیک این قبیل ترکیبات داروئی وادار نموده هست در این طرح گسترده در نظرات که خواص دیابتیک فرآوردههای انتخابی به صورت Invivo,Invitro در آزمایشگاه و نهایتا در انسان مورد بررسی برنامه گیرد

بررسی اثر ضدقارچی فراکسیونهای مختلف گیاه مورد


60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews

بررسی تاثیر کلونیدین خوراکی بر لرز بعد از بیهوشی عمومی
بررسی کاربرد سایمتیدین در درمان مسمومیت با استامینوفن
بررسی نتایج درمان یک هفته‌ای آمیبیازیس حاد روده‌ای با مجموعه قرص مترونیدازول ویدوکینول
بررسی و مقایسه تاثیر تراتوژیک منوباربیتال و کاربامازپین بر روی سیستم اسکلتی جنین جوجه
تولید نیمه صنعتی ریکا مبنیت انتیرفرون انسانی
سم‌زایی سم تصفیه شلوکزاز به جای سم خام آن
سنتز داروهای دامی راناید ضد انگل فاسیولا (کپلک ) در گاو و گوسفند
سنتز و بررسی اثرات ضدمیکروبی دوازده مشتق جدید N - (-2تینیل)-پیپرازینیل کینولونها
مطالعه تجربی جهت بررسی اثر عصاره بهارنارنج و آب‌مقطر بهار نارنج بر تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش صحرایی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*