تعیین دوزاژ داروهای ضد صرع


تعیین دوزاژ داروهای ضد صرع
جهت تعیین مقدار مورد نیاز بیماران مبتلا به داروهای کنترل نماينده صرع از بین 400 بیمار بالای ده سال که از سال 1366 لغایت سال 1369 به بخش اعصاب مراجعه کرده‌اند ، 125 بیمار که مراجعه منظم داشته و دستورات دارویی را اجرا کرده و نوار مغزی اونها غیرطبیعی و دلالت بر صرع داشته تحت بررسی برنامه گرفتند.


شناسایی شفاگران سنتی منطقه قزوین
میانگین مصرف دارو برای فنوباربیتال (111) فنتیوئین (5ˆ214) و کاربامازپین (525) میلی‌گرم هست .


تاثیر رژیم غذایی غنی از سدیم در موشهای ماده در تعیین جنسیت
دانه مصرف در بیماران برای فنوباربیتال (50-200) فینتوئین (150-300) و کارمازپین (400-900) میلی‌گرم هست .


بررسی تاثیر هپارین در پیشگیری از ایجاد تنگی مری بعد از بلع موارد سوزانده شده قلیایی در موش ‏‎(RAT‎‏)
در مقدار مصرف دارو به تنهایی و یا همراه با داروی دیگر و همچنین بین دو جنس اختلاف معنی‌داری دیده نمی‌شود.


مقایسه اسپیرو نولاکتون موضعی 5%دالاسین موضعی 2% در درمان آکنه و لگاریس در درمانگاههای آموزشی پوست دانشکده پزشکی اصفهان


اثر مهار برگشت پذیر هسته رافه بر یادگیری و حافظه در رات


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews

بررسی فیتوشیمیایی گیاه ‏‎Salvia macrosiphon Boiss‎‏ و تعیین ‏‎MIC‎‏ اسانس حاصل از اندامهای هوایی بر سویه های میکروبی
شناسایی سریعتر مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس با استفاده از آنالیز شیمیایی اسیدهای مایکولیک دیواره سلولی آلفا توسط کروماتوگرافی مایع ب
اثر عصاره هیدروالکلی و اسانس خوشاریزه بر انقباظات عضله صاف ایلئوم رات ‏‎Invitro‎‏
بررسی تغییرات آنزیمهای سرمی ‏‎SGPT-SGOT-CPK-LDH‎‏ و آلکالین ففاتاز نوع روده ای متعاقب بستن شریان مزانتریک در خرگوش
بررسی اثر هیدروکلرتیازید خوراکی به همراه ‏‎ACE-I‎‏ و رژیم حاوی سدیم زیاد در کاهش پروتئین اوری در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع)
اثرات سمی کروم بر روی ایزو آنزیمهای هگزوکیناز کبدرات و تعیین ‏‎‎‏
بررسی مقایسه ای اثر روی 5% و 25% در درمان عود هرپس سیمپلکس
بررسی اثرات تزریق وریدی لیدوکائین بر تغییرات همودینامیک متعاقب استفاده از الکترو شوک در بیماران روانی
فارماکوکینیتیک و فارماکودینامیک جمعیتی متوترکسات در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*