بررسی آگاهی داروسازان از اطلاعات داروسازی و خدمات داروخانه‌های شهر اصفهان

بررسی تاثیر هپارین در پیشگیری از ایجاد تنگی مری بعد از بلع موارد سوزانده شده قلیایی در موش ‏‎(RAT‎‏)
مقایسه اسپیرو نولاکتون موضعی 5%دالاسین موضعی 2% در درمان آکنه و لگاریس در درمانگاههای آموزشی پوست دانشکده پزشکی اصفهان
اثر مهار برگشت پذیر هسته رافه بر یادگیری و حافظه در رات
بررسی فیتوشیمیایی گیاه ‏‎Salvia macrosiphon Boiss‎‏ و تعیین ‏‎MIC‎‏ اسانس حاصل از اندامهای هوایی بر سویه های میکروبی
شناسایی سریعتر مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس با استفاده از آنالیز شیمیایی اسیدهای مایکولیک دیواره سلولی آلفا توسط کروماتوگرافی مایع ب
اثر عصاره هیدروالکلی و اسانس خوشاریزه بر انقباظات عضله صاف ایلئوم رات ‏‎Invitro‎‏
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

بررسی آگاهی داروسازان از اطلاعات داروسازی و خدمات داروخانه‌های شهر اصفهان
برای رسیدن به جایگاه مطلوب داروساز و داروخانه در نظام درمانی در مصرف دارو و اعمال نقش اون در جلوگیری از سوء هستفاده مصرف ناصحیح دارو نیاز به شناسایی وضعیت موجود در جهت برنامه‌ریزیها مدون و مطلوب امری الزامی هست امری که احساس این نیاز را بیشتر تعریف می‌کند و حالت افرادی غیر علمی در این صرفه.


بررسی تغییرات آنزیمهای سرمی ‏‎SGPT-SGOT-CPK-LDH‎‏ و آلکالین ففاتاز نوع روده ای متعاقب بستن شریان مزانتریک در خرگوش
حضور ضعیف داروخانه در نظام درمانی و داروسازان در داروخانه ، وضعیت نابسامان توزیع دارو و مهمتر از همه نارضایتی عامه از سرویس‌دهی داروخانه و نظام توزیع داروئی باشد لذا درک شرایط موجود می‌تواند نشان دهنده معضلات از طرفی و از طرف دیگر رهگشا و مشکل گشا باشد.


بررسی اثر هیدروکلرتیازید خوراکی به همراه ‏‎ACE-I‎‏ و رژیم حاوی سدیم زیاد در کاهش پروتئین اوری در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع)
این درک و شناخت از سه راستای متفاوت قابل انجام هست : 1 - بررسی کیفیت ارائه خدمات در داروخانه در این بعد با بررسی وضعیت ظاهری داروخانه ، امکانات موجود در داروخانه و همچنین نحوه تحویل دارو و بطور کلی اصول پايه ی که در هر داروخانه باید مورد توجه برنامه گیرد و حتی قوانین موجود بر اون تصریح دارد به یک جمع‌بندی از کیفیت سرویس‌دهی و نقاط قوت و ضعف ارائه خدمات پی برده خواهد شد.


اثرات سمی کروم بر روی ایزو آنزیمهای هگزوکیناز کبدرات و تعیین ‏‎‎‏
این بررسی همچنین نمایان نقل واقعی بازرسین سنتی امور داروئی جهت بهبود وضع موجود مشخص خواهد کرد 2 - بررسی توان اطلاع‌رسانی و داروئی توسط داروسازان شاغل داروخانه‌های مشهد مقدس ، اصفهان از امکانات مهم بررسی قدرت علمی داروسازان شاغل در داروخانه‌ها برای راهنمائی پزشک و بیمار در انتخاب بهتر و مصرف بهینه دارو میباشد در صورت تضعیف این بعد داروسازی و در نتیجه نظام ارائه خدمات درمانی نمی‌توان به بهبود نقش اجتماعی داروسازان در ارتباط با پزشک و بیمار و اصلاح ساختار توزیع و مصرف دارو و در نتیجه رضایت جامعه ایمان داشت .


بررسی مقایسه ای اثر روی 5% و 25% در درمان عود هرپس سیمپلکس
لذا با انجام این بخش می‌توان مبنائی برای واقعیتها و انتظارات از داروسازان در دسترس داشت و با شناخت نقاط ضعف موجود بازآموزیهای داروسازان را در جهت اصلاح نظام موجود هدایت نمود ، علاوه بر اونکه نقش هر دوره بازآموزی در بهبود توان داروسازان با سنجشهای بعدی پس از بازآموزیهای احتمالی آزمون خواهد گردید.


بررسی اثرات تزریق وریدی لیدوکائین بر تغییرات همودینامیک متعاقب استفاده از الکترو شوک در بیماران روانی


فارماکوکینیتیک و فارماکودینامیک جمعیتی متوترکسات در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد


78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews

بررسی اثرات زیرالنون آلفا- زیرالنول در سلولهای سرطان سینه ‏‎T47D‎‏ و نقش ویتامین ‏‎E,C‎‏ در این رابطه
بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد میکروبی آلکالوئیدهای چندگونه تالیکتوروم (برگ سدابی)
تهیه آنتی بادی علیه گازتابون و سروتراپی موش سوری به وسیله آنتی بادی تابون
شناسایی سریع مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس با استفاده از آنالیز شیمیایی اسیدهای مایکولیک دیواره سلولی آلفا توسط کروماتوگرافی مایع با ک
اثرات سمی کروم بر روی ایزو آنزیمهای هگزوکیناز کبدرات
بررسی اثر تزریق داخل تومور ‏‎Cartilage extract‎‏ کوسه ماهی بر روی اندازه تهاجم موضعی و متاستاز استئوسارکوم در حیوان آزمایشگاهی (خرگوش)
بررسی تاثیر روش تبلور مجدد در اصلاح خصوصیات فیزیکومکانیکی گردهای داروئی
تاثیر تجویز هپارین وریدی (500 واحد در هر 6 ساعت) بر مورتالیتی و موربیدتی کوتاه مدت داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به آنژین
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*