فرمولاسیون قرص متفورمین

بررسی اثربخشی پماد پاراموماسین و بند الکانیوم کلراید در درمان سالک
مقایسه سطوح پلاسمائی هورمون پرولاکتین متعاقب حملات صرع واقعی و صرع کاذب
بررسی اثر هورمون استروژن موضعی بر سرعت ترمیم زخمهای ایجاد شده در بدن موشهای آزمایشگاهی
ابداع روش فلوریمتری برای گیرنده عامل رشد عصب ‏‎(NGFRT)‎‏ انسان جهت شناسایی بیماریهای دژانزاتیو مغز اعصاب
نقش سیسمی دوپامنیرژیک محیطی و مرکزی در اولسرهای ناشی از استرس در ‏‎RAT‎‏
واکنش بیوشیمیایی بر روی بنزالدئید وسالیسیل آلدئید توسط کشت سلولی گیاه اسفند ‏‎(Piharmala)‎‏
مقایسه اثرات محافظتی سدیم بنزوات و متیل پارابن بر علیه استافیلوکوک ارئوس اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروجینوزا در فرآورده های دارویی پنی سیلی
تعیین ‏‎SPF‎‏ چند نمونه از فرآورده های ضد آفتاب به روش ‏‎IN Vitro‎‏
بررسی تاثیر منتخبی از فلاونوئیدها و گیاهان حاوی آنها و نیکوتین و کوتنین موجود در سیگار بر میزان مقاومت گلبولهای قرمز و ظرفیت ‏‎SH‎‏ غشای آن
بررسی مقایسه ای تاثیر سولفات سدیم و لیدوکائین وریدی در جلوگیری از افزایش فشار خون و ضربان قلب متعاقب لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جرا
بررسی مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی ‏‎Phlomis Olovieri Benth‎‏ (فلومیس اولیوری بنت)
تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل عصاره ساپونینی تام چوبک ، سدر و شیرین بیان
طراحی پایلوت تولید لاکتوزهای دارویی و غذایی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*