بررسی تغییرات تستوسترون بر روی انسولین و گلوکز خون و پاسخ گلوکز به انسولین در رات و بیماران مبتلا به هیدسونیسم

بررسی اثر هورمون استروژن موضعی بر سرعت ترمیم زخمهای ایجاد شده در بدن موشهای آزمایشگاهی
ابداع روش فلوریمتری برای گیرنده عامل رشد عصب ‏‎(NGFRT)‎‏ انسان جهت شناسایی بیماریهای دژانزاتیو مغز اعصاب
نقش سیسمی دوپامنیرژیک محیطی و مرکزی در اولسرهای ناشی از استرس در ‏‎RAT‎‏
واکنش بیوشیمیایی بر روی بنزالدئید وسالیسیل آلدئید توسط کشت سلولی گیاه اسفند ‏‎(Piharmala)‎‏
مقایسه اثرات محافظتی سدیم بنزوات و متیل پارابن بر علیه استافیلوکوک ارئوس اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروجینوزا در فرآورده های دارویی پنی سیلی
تعیین ‏‎SPF‎‏ چند نمونه از فرآورده های ضد آفتاب به روش ‏‎IN Vitro‎‏
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

بررسی تغییرات تستوسترون بر روی انسولین و گلوکز خون و پاسخ گلوکز به انسولین در رات و بیماران مبتلا به هیدسونیسم
یکی از اهداف درمان ارتودنسی رسیدن اکلرون در سال بوده که همان رابطه نرمال دندانهای بالا و پایین میباشد.


بررسی تاثیر منتخبی از فلاونوئیدها و گیاهان حاوی آنها و نیکوتین و کوتنین موجود در سیگار بر میزان مقاومت گلبولهای قرمز و ظرفیت ‏‎SH‎‏ غشای آن
بدلیل این که وسایل ارتودنسی مورد هست .


بررسی مقایسه ای تاثیر سولفات سدیم و لیدوکائین وریدی در جلوگیری از افزایش فشار خون و ضربان قلب متعاقب لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جرا
در طی درمان به تاج دندانها منتقل بوده و عمل مرتب نمودن دندانها از این ناحیه صورت گرفته .


بررسی مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی ‏‎Phlomis Olovieri Benth‎‏ (فلومیس اولیوری بنت)
این برای ما مهم هست و هدف عالی‌ست که تاج هر دندان را در وضعیت مناسب خود قراردهیم .


تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل عصاره ساپونینی تام چوبک ، سدر و شیرین بیان
دکتر ویژگی‌های از اکولوژی نرمال را با بررسی بر قالبهای دندان نرمال ارائه نموده هست .


طراحی پایلوت تولید لاکتوزهای دارویی و غذایی
مطالعه ایشان بر روی جمعیت امریکا صورت گرفته و همچنین بنظر میرسد که روش اجرا ، ایشان که بصورت دسس بوده دست کانی را نداشته هست همچنین تا جائی که ما مطلع هستیم بتحقیق مشابه دیگری در ایران و کشورهای دیگر انجام گرفته هست با توجه به اینکه این امکان وجود داشته که ویژگی‌های مربوطه در جمعیت امریکا متفاوت با جمعیت ما باشد ضرورتی احساس شد که مشخصاتی در ایران تعیین گردد.


بررسی توزیع فراوانی انواع مختلف میکروبها در کشتهای ادراری و مدفوع وتعیین الگوی حساسیت دارویی ( آنتی بیوگرام ) آنها در بیمارستانهای شهر اصفها


بررسی فارماکوکنوسیتیک دانه گیاهی که در بازار تجارت تحت عنوان گونه ای از ‏‎Brassica‎‏ عرضه میشود.


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews

بررسی فارماکوگنوستیک دانه گیاهی که در بازار تجارت تحت عنوان گونه ای از ‏‎RAPHANUS‎‏ عرضه میشود
استخراج تفکیک و شناسایی ترکیبات فرار اندام های هوایی گیاهان
بررسی اثر ضد درد و ضد التهاب گونه ای از گیاه کرفس ‏‎(Amirkabivia Odavatisima) ‎‏ در رات و موش سوری
تهیه و ارزشیابی سیستم های دارو رسانی ژل موکوادهزیو مترونیدازول در درمان بیماریهای عفونی پریودنتال
مقایسه سطح سرمی ‏‎Conjugated Diones,Lipid hydroperoxide‎‏ ( لیپیدوهیدروپراکساید و کانژوکیته دیانز) در مبتلایان به بیماریهای ایسکمیک قلب و گروه کنترل
مقایسه ‏‎Viability‎‏، ‏‎Potency‎‏ واکسن شاربن تولید شده با گلیسیرین و واکسن شاربن تولید شده با مرتیولات در درجه حرارتهای مختلف
تاثیر ترپن ها در جذب پوستی دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام از فرآورده های موضعی آنها
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*