بکارگیری روش نوترال رد در سل‌کالچر بمنظور مطالعهء مرفولوژیکی سلول و بررسی توکسیتی مواد موثر بر آن با استفاده از اسپکتروفتومتری

مقایسه سطح سرمی ‏‎Conjugated Diones,Lipid hydroperoxide‎‏ ( لیپیدوهیدروپراکساید و کانژوکیته دیانز) در مبتلایان به بیماریهای ایسکمیک قلب و گروه کنترل
مقایسه ‏‎Viability‎‏، ‏‎Potency‎‏ واکسن شاربن تولید شده با گلیسیرین و واکسن شاربن تولید شده با مرتیولات در درجه حرارتهای مختلف
تاثیر ترپن ها در جذب پوستی دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام از فرآورده های موضعی آنها
بررسی اثر سورفاکتانها در جذب پوستی
بررسی فاگوسیتوز استافیلوکوکهای کپسولدار 5 ، 2 ‏‎H.strain,type‎‏ در خصوص اپسونیزاسیون ها و مقایسه الگوی آب با سوشهای جدا شده از بیماران مبتلا به ع
بررسی اثر ضد دردی و التهابی گیاه صعتر ‏‎(Zataria multiflora Boiss)‎‏
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

بکارگیری روش نوترال رد در سل‌کالچر بمنظور مطالعهء مرفولوژیکی سلول و بررسی توکسیتی مواد موثر بر آن با استفاده از اسپکتروفتومتری
تست‌های توکسیتی در ارگانیسم کامل که خود مستلزم پیچیدگی‌های زیاد در تکنیک و صرف‌وقت و هزینهء گزاف میباشد نیاز به آلترناتیوهای قابل قبولی جهت Screeningمعرفی و بررسی سمیت اونها فراهم می‌آورد.


اثر فراکسیون پترولی، اتری و متالولی عصاره گیاه باریچه روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رات ‏‎invitro‎‏
کاربرد این پروژه در صورت راه‌اندازی روش نوترال رد جهت تماس‌های بعدی در سل کالچر بعنوان یک روش کیفی کمی قابل‌قبول و معتبر می‌باشد.


بررسی تاثیر آنتی هپاتوتوکسیک عصاره فلاونوییدی منتخبی از گیاهان خانواده نعناع


بررسی تاثیر گل گیاه ‏‎Salvia hydrangea‎‏ (گل اروانه) بر روی سیستم ایمنی در موش


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رات بتا- ‏‎Pinene‎‏ و آلفا- ‏‎Pinene‎‏ روی انقباضات عضله صاف ل
بررسی تاثیر اسانسهای فرار گیاهان حاوی اسانس
بررسی تاثیر فرآورده های تهیه شده از کندر و زنجبیل بر روند افزایش حافظه انسان
بررسی اثر ضد میکروبی پوست ریشه و ساقه گیاه زرشک ‏‎(Berneris Vulgaris-L)‎‏
بررسی اثر داروی 418 : ‏‎MF‎‏ بر ترک اعتیاد در رات
بررسی میزان مقاومتهای آنتی بیوتیکی قابل انتقال در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع سگ و گربه و تشخیص و تولید آنزیم بتالاکت
بررسی فارماکوکینتیک فرا همی زیستی و جلالیت دوزها متعدد قرص ایمی پرامین 25 میلی گرم ژنریک ساخت ایران و مقایسه آن با قرص مشابه خارجی
اثر گیاه ‏‎Malva sylvestris‎‏ بر روی تکامل جنین در موش های ‏‎Rat‎‏
بررسی میزان حساسیت میکرو ارگانسیم ها به آنتی بیوتیک های موجود در ایران ( منطقه بررسی کرج )
مقایسه اثر قارچی حنا با داروهای شیمیایی ضد قارچی موجود در ایران
بررسی اثر پائین آوردن فشار خون با سیر
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*