بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها


بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم کولین‌استراز در گلبول‌قرمز، سرم و بزاق تام افراد ایران و بدست آوردن میزان فعالیت طبیعی آنها
دراین طرح اونزیم کولین‌استراز در داخل گلبول‌قرمز که مطابق با رفرانسهای موجود نشاندهنده آثار عصبی و مغزی این اونزیم نیز خواهد بود و همچنین در سرم و بزاق تام اندازه‌گیری خواهد شد.


بررسی اثر داروی 418 : ‏‎MF‎‏ بر ترک اعتیاد در رات
یکی از اهداف مهم این طرح بدست آوردن یک رابطه مهم و معنی‌دار میان فعالیت این اونزیم در داخل بزاق و اریتروسیت و سرم خواهد بود که در صورت موفقیت قادر خواهیم برد بجای هستفاده از خون در اندازه‌گیری این اونزیم از بزاق هستفاده نماییم که مسلما دستیابی به اون از نظر مریض و پرسنل سهل‌تر و راحتتر خواهد بود.


بررسی میزان مقاومتهای آنتی بیوتیکی قابل انتقال در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع سگ و گربه و تشخیص و تولید آنزیم بتالاکت


بررسی فارماکوکینتیک فرا همی زیستی و جلالیت دوزها متعدد قرص ایمی پرامین 25 میلی گرم ژنریک ساخت ایران و مقایسه آن با قرص مشابه خارجی


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

اثر گیاه ‏‎Malva sylvestris‎‏ بر روی تکامل جنین در موش های ‏‎Rat‎‏
بررسی میزان حساسیت میکرو ارگانسیم ها به آنتی بیوتیک های موجود در ایران ( منطقه بررسی کرج )
مقایسه اثر قارچی حنا با داروهای شیمیایی ضد قارچی موجود در ایران
بررسی اثر پائین آوردن فشار خون با سیر
بررسی اپیدمیولوژی و ایتولوژی آبسه های مغزی ناشی از باکتریهای بی هوازی و هوازی و آنتی بیوگرام آنها در بیمارستانهای لقمان حکیم و شهدای تجریش ا
سنتز لوودوپا از طریق تخمیر میکروبی
بررسی اثر حفاظتی نالوکسان ، آتروپین، کتوتیفین، تریازولام ، مرفین ، دیلتیازم و دیفن هیدرامین در مسمومیت حاد باتی-2 تو کسین در موش سوری
بررسی اثر بی دردی باکلوفن و ضد افسردگیهای سه حلقه ای در درد مزمن به روش فرمالین تست
بررسی رابطه میان غلظت خونی سرب و حافظه کوتاه مدت
بهینه سازی جذب آیونتوفورتیک دیکلوفناک سدیم از پوست مار با استفاده از جذب افزارهای شیمیایی
بررسی فیتوشیمیایی گیاه آبزی ‏‎Potamogeton Pectinatus‎‏
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*