بررسی اثر پالس کورتیکواستروئید توام با درمان نگهدارنده متوتروکسات در درمان بیماران مبتلا به آترتیاروماتوئید

بررسی میزان تام ترکیبات فنلی و اثر آنتی اکسیدانی موجود در کنجد شناسایی شده ایران
بررسی اثرات تداخلی پنتوکسی فیلین بر سمیت دیازینون در ایجاد اکسیداتیو استرس و تأثیر بر متابولیسم کبدی (گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز) و ماهیچه‌
بررسی میزان اثربخشی منتول و فنول یک درصد بر روی ضایعات مزمن ناشی از گاز خردل (سولفورموستارد) در مصدومین شیمیایی
طراحی و سنتز مشتقات جدید 2-( 4- بروموفنیل آمینو) -N- استیل هیدرازون با اثر بالقوه ضد صرع
بررسی تولید و فعالیت سطحی بیوسورفکتنت از محیط کشت (Bacillus licheniformis (PTCC 1595
فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آزادسازی قطره چشمی بریمونیدین تارترات
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version
تهیه، بررسی خصوصیات فرمولاسیونی و نبولایز نمودن نیوزوم‌های حاوی آمفوتریسین B
فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سوسپانسیون سوکرالفیت
فرمولاسیون سامانه‌های وزیکولی حاوی سیلی مارین: بررسی اثرات برون تنی آنها در مقابل آب اکسیژنه در سلولهای HepG2
بررسی میزان تأثیر گاباپنتین در درمان خارش بیماران دیالیزی
فرمولاسیون ژل سدیم فلوراید با کاربرد دهانی
طراحی و سنتز مشتقات جدید شبه سمی کربازونی از 2-(4-اتوکسی فنیل آمینو)- N- استیل هیدرازون با اثر بالقوه ضد صرع
طراحی و ارزیابی برون تنی پلت ارلیستات
بررسی اثرات مهاررادیکالهای آزادو لیپیدپرکسیداسیون عصاره میوه و دانه انگور شاهانی (Vitis vinifera) به روش DPPH و FTC
بررسی فراوانی میکروارگانیسم های مولد عفونت ادراری (UTI بیمارستانی) و تعیین حساسیت میکروبی به روش MIC در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
فرمولاسیون و ارزیابی پودر خشک استنشاقی سفالوسپورین‌ها (سفوتاکسیم به عنوان داروی مدل)
مطالعه سم شناسی (موتاژنز، سمیت سلولی، سمیت حاد، سمیت تحت مزمن و تراتوژنز)ارقام LRV 51 51 و IL lll گلرنگ بومی ایران
آنالیز کیفی و کمی اجزاء موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروپولیس ایران به روش‌های GC/MS و کلریمتری و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن
بررسی اثرات آنتی دیابتی و آنتی اکسیداتیو استرس عصاره حاصل از گیاه Phlomis anisodonta Bioss در موش صحرایی دیابتی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*