ساخت دو نوع شامپوی چند منظوره محتوی پروتئین هیدرولیز شده و الکل‌های چرب ارزشیابی و مقایسه آنها

فرمولاسیون لوسیون گیاهی بر علیه قارچ‌های پیتروسپورم اوال و اوربیکولار با استفاده از ترکیب سه گیاه دارویی Matricaria aurea (Loefl.)Schultz Bip و Fumaria Parviflora La
فرمولاسیون لوسیون گیاهی تقویت کننده مو
بررسی اثر ضد درد قاووت کرمانی با آزمون های فرمالین، Hot Plate و Tail Flick در موش سوری
فرمولاسیون قرص ضد درد و ضد التهابی حاوی استامینوفن، دیکلوفناک سدیم، کلرفنیرآمین و منیزیم تری سیلیکات
بررسی خاصیت آنتی موتاژنیسیتی فراکسیون های مختلف 3 گیاه دارویی زیره، اوکالیپتوس و مرزنجوش به روش ایمز
تعیین غلظت متانول در عرقیات گیاهی تولید شده در عطاریهای شهر اراک و عرقیات گیاهی در انواع مارکهای تجاری و مقایسه غلظت متانول در آنها
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

ساخت دو نوع شامپوی چند منظوره محتوی پروتئین هیدرولیز شده و الکل‌های چرب ارزشیابی و مقایسه آنها
مقدمه: ساخت دو نوع شامپوی چند منظوره محتوی پروتئین هیدرولیزه شده و الکلهای چرب ، ارزشیابی و مقایسه اونها، در این پژوهش مورد نظر بوده هست .


فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی اسپری دی اتیل تولامید
مواد و روشها: در مطالعه نیمه تجربی دو، گروه شامپوی چند منظوره با غلظتهای مختلف از هستیل الکل (نمونه 2 CC با غلظت 0/5 %) و کلاژن هیدرولیز شده (نمونه P3 با غلظت 5 %) تهیه و، روی 100 داوطلب آزمایش شد.


بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی مشتق جدید ریجید شده اتوکسی بنزوپیرانی 3و4-دی هیدروکسی بنزیلیدین با تست های هات پلیت، فرمالین و کاراگینین در موش
ابتدا به مدت 3 هفته شامپو پلاسبو سپس 3 هفته شامپوی اول (شامپو C) و مجددا، 3 هفته شامپو پلاسبو (B) و پس از اون 3 هفته شامپوی دوم (P) هستفاده شد.


بررسی نحوه تجویز و مصرف داروهای استرپتوکیناز و ایمونوگلوبولین داخل وریدی در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1388
داده‌های مورد نظر با روش تکمیل پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.


بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات جدید 5- نیتروفوران بر روی ده سویه استاندارد میکروبی


مطالعه برون‌تنی فعالیت رنگدانه بری و سمیت سلولی عصاره متانولی پوست موز و برگ اسفناج و تهیه فرمولاسیون کرم موضعی ضد لک آن ها


66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews

ارزیابی فعالیت بیولوژیک اثرات ضد باکتری و ضد توموری چالکون های 3-(4-تری فلورومتیل-بنزیلیدن)-کرومان-4-ان و 3-(2و3-دی متوکسی-بنزیلیدن)-کرومان-4-ان
بررسی امکان جداسازی اجزاء عصاره هیدروالکلی برگ گیاه "مورد" دارای اثرات ضد قارچی بر علیه"Tricophyton mentagrophtes" " Mierosporum canis و "Microsporum gypseum" به روش بیواتو
بررسی اثرات ضد تشنجی سمیت حاد و سمیت عصبی اسانس زیره کوهی Bunium Persicum.Boiss در مدلهای تشنجی شیمیایی PTZ و الکتریکی MES
بررسی اثرات ضدتشنجی، سمیت حاد و سمیت حرکتی عصاره‌های متانولی سه گیاه دارویی بومی ایران در مدل های تشنجی شیمیایی PTZ و الکتریکی MES
بررسی اثر ژل موضعی ماینوکسیدیل بر ترمیم زخم های سوختگی درجه II
تعیین اثر ضد اضطراب قاووت کرمانی به روش Elevated Zero Maze به صورت خوراکی در موش
انکپسولاسیون کلستریدیوم پرفرین ژنز در بید کلسیم آلژینات جهت بهینه‌سازی تولید توکسین
تأثیر گیاه رزماری در کاهش علایم محرومیت از تریاک
تهیه نیوزوم دی اتیل تولامید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*