بررسی و مقایسه تاثیر تراتوژیک منوباربیتال و کاربامازپین بر روی سیستم اسکلتی جنین جوجه

بررسی خاصیت آنتی موتاژنیسیتی فراکسیون های مختلف گیاه دارویی به روش ایمز
بررسی تداخلات دارویی در نسخ پزشکان عمومی شهر بافت در 6 ماهه اول سال 1389
بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس چند گونه Nepeta و Salvia با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و تعیین MIC با روش رقت در آگار روی هشت سوش استاندارد
فرمولاسیون لوسیون ضد میکروب پیروکتون اولامین
ارزیابی اثرات ضدباکتری و ضدتوموری ترکیبات 3-(4-کلرو-بنزیلیدن)-کرومان-4-ان و 3-(2 و 4-دی کلرو-بنزیلیدن)-کرومان-4-ان به روش دقت آگار و دیسک سیب زمینی
بررسی پراکسیداسیون لیپیدی در کارگران کارخانه سیمان
تهیه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ضد باکتریایی نیوزوم های حاوی کلیندامایسین فسفات
بررسی اثر گاباپنتین و کاربامازپین بر عوارض ناشی از محرومیت در بیماران معتاد به ترکیبات اوپیوئیدی در شهر کرمان
تهیه نیوزومهای مغناطیسی دوکسوروبیسین و بررسی خواص و انجام مطالعات سیتوتوکسیسیته بر روی رده های سلولی PC12 و A549
-
تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نیوزوم‌های دارای بار منفی به عنوان سامانه انتقال ژن
غربالگری اثر سیتوتوکسیسیته 11 گیاه دارویی با استفاده از WST1 assay و LDH assay در رده های سلولی سرطانی: عصبی (PC12)، ریه (A549) و پستان (MCF7)
بررسی اثر تعدیل کننده ایمنی عصاره‌های آبی دو گیاه دارویی Heracleum Persicum Desf. ex Fischer & Achillea Wilhelmsii C.Koch در موش سوری
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*