بررسی پاسخ به درمان داروئی با متیل‌فنیریت و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک و علائم بیماری در کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی همراه کمبود تو

بررسی اثر تعدیل کننده ایمنی عصاره‌های آبی دو گیاه دارویی Heracleum Persicum Desf. ex Fischer & Achillea Wilhelmsii C.Koch در موش سوری
فرمولاسیون ژل موضعی ماینوکسیدیل و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن
بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهاب ترکیب جدید ریجید شده 6- متوکسی بنزوفورانی 3و4 دی هیدروکسی چالکون با تست فرمالین، هات پلیت و کاراگینین در موش سو
فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پچ ضدآکنه
بررسی اثر عصاره متانولی گیاهان بومادران، بنفشه سه رنگ، موخش، شنبلیله بر التهاب حاد ناشی از کاراگنین و درد حاد در مدل هات پلیت و ارائه فرمولا
بررسی تاثیر ایمنوگلوبولین داخل وریدی بر زردی همولیتیک نوزادی ناشی از ایزوایمیونیزاسیون ABO و Rh در نوزادان بستری در بیمارستان مهدیه تهران در
ایجاد کراتوکونوس به روش تجربی در موش صحرایی به عنوان مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه فارماکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی از اردیبهشت 1387 لغایت اردی
سنتز مشتقات جدید N- گلایکوله آریل پیپرازین به عنوان عوامل بالقوه ضد مالاریا
بررسی کشت بافت گیاه شاهدانه به صورت سوسپانسیون از نظر تولید ماده اصلی تتراهیدروکانابینول
بررسی اثرات ضدمیکروبی 11 مشتق جدید N- (2-فنیل – 2- اکسواتیل) گتی فلوکساسین برهشت سوش باکتری استاندارد گرم مثبت و گرم منفی و مقایسه آن با ترکیب ما
بررسی اثر حضور افزودنی های مختلف روی فعالیت سطحی و شاخص امولسیون سازی بیوسورفکتنت حاصل از کشت مایع باسیلوس سابتیلیس PTCC 1023
مطالعه برون تنی فعالیت رنگدانه بری و سمیت سلولی عصاره متانولی گل های گلرنگ، برگ جعفری و تهیه فرمولاسیون کرم موضعی ضد لک آن ها
بررسی اثرات ضددرد عصاره متانولی دانه شنبلیله و فراکسیون‌های عمده جداسازی ‌شده از آن
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*