بررسی اثر مصرف دهانی چای قارچ کومبوجا بر التیام زخم بازپوستی در موش صحرایی

مطالعه برون تنی فعالیت رنگدانه بری و سمیت سلولی عصاره متانولی گل های گلرنگ، برگ جعفری و تهیه فرمولاسیون کرم موضعی ضد لک آن ها
بررسی اثرات ضددرد عصاره متانولی دانه شنبلیله و فراکسیون‌های عمده جداسازی ‌شده از آن
بررسی مقایسه‌ای میزان پاسخ‌دهی و بروز عوارض جانبی Avonex - Rebif - Cinnovex - Betaferon در بیماران MS استان‌های مازندران و کرمان
بررسی اثر تجویز توام فلوکستین و ریسپریدون در کاهش تمایل به اوپیوم (تریاک و شیره) در معتادانی که در برنامه ترک اعتیاد شرکت کرده اند
-
بررسی اثر عصاره های مختلف برگ کلپوره بر فعالیت سلولی و تشکیل کلونی رده های سلولی سرطان ریه (A549) و تومور سیستم عصبی (PC12) و سلولهای سارکومای موش
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version
بررسی اثر ضداضطرابی تجویز توام دوزهای subtherapeutic هیدروکسی‌زین و دیازپام در مدل elevated zero-maze در موش سوری
بررسی و مقایسه خاصیت جذب UV عصاره‌های تام اتیل‌استاتی هفت گیاه دارویی و تعیین SPF آنها
تعیین سطح سرمی کروم توتال و آلومینیوم در کارگران شاغل در کارخانه سیمان
بررسی کشت بافت گیاه شاهدانه به صورت کالوس از نظر تولید ماده اصلی تتراهیدرو کانابینول
مقایسه فیتوشیمی ریشه و ریزوم سنبل الطیب موجود در بازار و Valeriana Sisymbriifolia Vahl مورد رویش در استان کرمان از نظر موجود اسید والرنیک والپوتریات ها در
سنتز مشتقات هتروآریل پیپرازین از 4،3،1 - تیادی آزول به عنوان مواد حد واسط جهت ساخت مواد نهایی ضد صرع تیوسمی کاربازونی جدید
"بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات استخلاف شده فرم بازو بسته تیوسمی کاربازونی"
"بررسی اثر هیدروفوبیسته سلولی و فعالیت سطحی روی بیوسنتز بیوسورفکتانت حاصل از محیط کشت مایع Pesudomonas Aeruginos PTCC1561"
"توسعه یک روش جدید برای تعیین غلظت توپیرامات در فرآورده‌های دارویی و مایعات بیولوژیکی"
بررسی برون تنی و درون تنی اثرات مهارکنندگی استیل کولین استراز، آنتی‌اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی 8 گیاه دارویی*
سنتز مشتقات جدید 5- (5- نیتروفوران-2- ایل)-4،3،1 - تیادیازول -2- ایل تیومتیل آمیدهای پیپرازینی
فرمولاسیون شامپوی تقویت کننده و حالت دهنده گیاهی شنبلیله و ارزیابی پارامترهای فیزیکو شیمیایی آن
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*