بررسی مقایسه ای اثر روی 5% و 25% در درمان عود هرپس سیمپلکس


بررسی مقایسه ای اثر روی 5% و 25% در درمان عود هرپس سیمپلکس
هدف از این تحقیق ، مقایسه اثر روی 05/0 و 025/0 در درمان عود هرپس سیمپلکس بوده هست.


بررسی انگلهای آبهای تهران
کار آزمایی بالینی دو سویه کور، روی 64 بیمار (دو گروه) انجام شد.


استرونسیوم 90 در سبزیجات
بررسی ضایعات و میانگین عود (پس از مصرف روی 05/0 و 25/0 و پلاسبو در گروهها ) در هر ویزیت و پس از پایان دوره پیگیری 6 ماهه، صورت گرفت.


کنترل آنزیم‌هائیکه بصورت اسپسیالیته در ایران بفروش میرسد
داده ها با روش مشاهده و لوازم چک لیست گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل شد.


بررسی مسمومیت ناشی از حشیش و تجزیه ترکیبات آن بوسیله کروماتوگرافی روی غشاء نازک


بررسی ویتامین A و کاروتنوئیدها در کره‌های ایرانی در فصول مختلف سال


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews