نقش سیسمی دوپامنیرژیک محیطی و مرکزی در اولسرهای ناشی از استرس در ‏‎RAT‎‏


نقش سیسمی دوپامنیرژیک محیطی و مرکزی در اولسرهای ناشی از استرس در ‏‎RAT‎‏
در این مطالعه با هستفاده از 2 آگونیست انتخابی گیرنده های دوپامینی شامل 38393-‏‎(DA1.D1)SKF‎‏ و کوئینپیرول ‏‎(DA2,D2)(QRL)‎‏ نقش این دو گیرنده و تداخل حاصل از تحریک اونها بر روی زخم معده ناشی از هسترس در موش صحرایی مورد بررسی برنامه گرفت.


آبهای معدنی اطراف تفرش (آب گراو)
پس از گروه بندی ، حیوانات ( قبل از وارد کردن هسترس) با آگونیست های دوپامین با 2 روش داخل صفاتی ‏‎(IP) ‎‏ و داخل بطن مغزی ‏‎(ICV)‎‏ بطور جداگانه و توام بررسی شدند.


بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران از نظر آلکالوئید، تانن، فلاونوئید، ساپونین و خاصیت ضد تومور سرطان
زخم معدی به کمک روش القا هسترس شامل بکارگیری توام حبس و غوطه وری در آب سرد ، بطور یکنواخت در حیوانات ایجاد شد.


تعیین مقدار سرب طبیعی در ادرار ساکنین تهران


سنجد ایران
نمایه ها:


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews