بررسی توزیع فراوانی انواع مختلف میکروبها در کشتهای ادراری و مدفوع وتعیین الگوی حساسیت دارویی ( آنتی بیوگرام ) آنها در بیمارستانهای شهر اصفها


بررسی توزیع فراوانی انواع مختلف میکروبها در کشتهای ادراری و مدفوع وتعیین الگوی حساسیت دارویی ( آنتی بیوگرام ) آنها در بیمارستانهای شهر اصفها
در این تحقیق بررسی فراوانی شرایط بیماریزای کشتهای ادرار و مدفوع و تعیین الگوی حساسیت میکروبی اونها در بیمارستانهای دانشگااهی شهر اصفهان در فاصله وقتی دیماه 77-1376 انجام شد.


اندازه‌گیری سرب ادرار در کارگران چاپخانه‌ها و افراد سالم بروش اتمیک ابسوربشن
در مطالعه توصیفی گذشته نگر تعداد 22600 نمونه کشت ادرار و 887 نمونه کشت مدفوع ثبت شده در دفاتر یا رایانه بیمارستانهای منتخب و نظر نوع عامل بیماریزا و الگوی حساسیت میکروبی بررسی شدند.


مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 17 کشور اروپائی
روش گردآوری اطلاعات هستفاده از نتایج آزمایشها و لوازم اون چک لیست بود.


مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 19 کشور آسیائی
داده ها پس از جمع آوری تجزیه و تحلیل شد.


بررسی کامل آب سد لیتان


سیستم مبارزه با بیماریهای آمیزشی در درمانگاههای مخصوص این کار


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews