بررسی اثر ضد دردی و التهابی گیاه صعتر ‏‎(Zataria multiflora Boiss)‎‏


بررسی اثر ضد دردی و التهابی گیاه صعتر ‏‎(Zataria multiflora Boiss)‎‏
بمنظور هستفاده علمی و صحیح و تعیین خواص گیاهان دارویی ایران از جمله اثر ضد دردی و ضد التهابی مطالعه ای روی گیاه آویشن شیرازی یا (Zataria multifora Bioss) انجام شد.


بررسی هیپوفائه رامنوئیدی ایران
در یک مطالعه تجربی آثار ضد التهابی و ضد دردی عصاره تام هیدرو الکلی وعصاره فلاونوئیدی و روغن فرا روی 6 گروه رات انجام شد.


مطالعه فرآورده‌های نواومیک و جدا کردن آلکالوئیدهای آن بطریقه کروماتوگرافی
برای بررسی اثر ضد التهابی از تست کاراژینان، و اثر ضد التهابی از تستهای Formalin , Writhing light tail flick انجام شد.


مطالعه فرآورده‌های جالینوسی کنکینا و جدا کردن آلکالوئیدهای آن به طریقه لکروماتوگرافی


بررسی مقاومت باسیل کخ نسبت به داروهای ضد سل در ایران
نمایه ها:


66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews