آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رات بتا- ‏‎Pinene‎‏ و آلفا- ‏‎Pinene‎‏ روی انقباضات عضله صاف ل


آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رات بتا- ‏‎Pinene‎‏ و آلفا- ‏‎Pinene‎‏ روی انقباضات عضله صاف ل
این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی و اسانس گیاه باریجه و ترکیبات آلفا- پنین و بتاپنین روی انقباضات عضله صاف ایلئوم ایزوله رات (Invitro) طراحی شد.


روشهای آزمایشگاهی تشخیص آنمی‌همولتیک در نوزادان
مطالعه تجربی روی شش بافت مجزا قسمتی از ایلئوم رات انجام شد.


تجهیزبخش I.C.U.
انقباضات ایزوتونیک ایجاد و ثبت شد.


تجسس کانیونها و انیونها در فرآورده‌های دارویی بروش قطره‌ای.
اثرات عصاره و اسانس گیاه باریجه و مواد موثره اون به تنهایی و با هم روی انقباضات اندازه گیری گردید.


تشخیص افتراقی انواع سولفامیدها
داده ها با روش مشاهده و لوازم چک لیست گردآوری تجزیه و تحلیل شد.


اندازه‌گیری زمان آپنه ارادی در دختران و پسران دانشجو


علل فساد مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews