طراحی و سنتز مشتقات جدید 2-( 4- بروموفنیل آمینو) -N- استیل هیدرازون با اثر بالقوه ضد صرع

بررسی رنگهای مجاز در داروسازی و تشخیص آن بوسیله آزمایش‌های شیمیایی
تغییرات اسید اوریک در دو هزار تن ایرانی
بررسی رازک Humulus Lupulus و پراکندگی آن در ایران
انسولین و داروهای هیپوگلیسمی
سلولز و کاربرد ترکیبات آن در داروسازی
بررسی و تعیین مقدار فسفر غیرآلی در سرم مادران و نوزادان
بررسی فیزیکی و شیمیایی آبهای شهرستان لار (فارس)
الکالوئیدها
بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران
تعیین مقدار ویتامین B1 در انواع سبوس‌های ایران
روش‌های جدید جستجو و تعیین مقدار آلکالوئیدهای موجود در تریاک
مطالعه و بررسی ناقلین باسیل دیفتری روی محیطهای فنی‌کننده و مقایسه آن با کشتهای معمولی
تیتراسیون بطریقه پتانسیومتری در محیط غیرآبی و کاربرد آن در کنترل دارو
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*