بررسی فراوانی میکروارگانیسم های مولد عفونت ادراری (UTI بیمارستانی) و تعیین حساسیت میکروبی به روش MIC در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

تیتراسیون بطریقه پتانسیومتری در محیط غیرآبی و کاربرد آن در کنترل دارو
اندازه‌گیری میزان سرب ادرار پیشه‌وران و بررسی اثرات احتمالی آن
بررسی باکتریهای موجود روی اسکناسهای 50 الی 10/000 ریالی
روشهای مختلف تعیین مقدار ویتامینهای محلول در آب
بررسی ترکیبات شیمیایی گیاهان سورمق
اندازه‌گیری مس در سرم زنهای باردار و بندناف نوزادان و مقایسه آن با زنهای طبیعی غیرباردار در تهران
بررسی وابستگی صنایع داروسازی در ایران
بررسی تغییرات میزان سرب در برگ گیاهان شهر تهران
مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای نزد کودکان عقب‌مانده ذهنی در تهران
بررسی پروتئین در ماهیهای کیلکا، کفال، سنگسر، سرخو، قباد و میگو
دو بخش الف و ب از کتاب صید نه در طب
بررسی و مقایسه چسب گزانگبین با سایر چسب‌ها در تهیه قرص
جستجوی آنتی‌بادی HLA در خون خانمهای حامله
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*