بررسی قابلیت جذب UV و امکان استفاده از عصاره پنج گیاه دارویی در فرمولاسیون‌های ضدآفتاب و تعیین SPF آنها

بررسی شیمیایی و میکروبی آبهای جنوب تهران
اختصاصات گیاهشناسی و صفات تشریحی و پراکندگی اوونیموس در ایران
تجسس و تعیین مقدار مس در شیر (شیرهای خشک و طبیعی و پاستوریزه)
بررسی اونونیس اسپینوزا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراکندگی آن در ایران
بررسی شیمیایی گیاه افوربیابونژی
بررسی شیمیایی و میکروبی آبهای آشامیدنی شهرستان زابل (سیستان)
بررسی میزان پروتئین و ماده سمی‌آفلاتوکسین در بادام زمینی
سنتز مشتقات جدیدی از اورتومتیل مرکاپتوفینل اوره و اورتان و بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد قارچ آنها
استخراج ترکیبات تلخ موجود در برگ گیاه سنتورآفلوموئیدس
بررسی ترکیبات فنلی گیاه استریاتلا (افوربیا)
بررسی کرمهای مغذی پوست
کنترل باربی‌توریکها در فرآورده‌های دارویی
بررسی فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*