بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی مشتق جدید ریجید شده اتوکسی بنزوپیرانی 3و4-دی هیدروکسی بنزیلیدین با تست های هات پلیت، فرمالین و کاراگینین در موش

بررسی فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه
مطالعه پلی‌آمین‌ها و اهمیت آن در سرطان
بررسی تغییرات مس و سرولوپلاسمین در اثر مصرف داروهای سنتتیک پروژسترونی
اثر رزرپین روی اعصاب کاردیومدراتریس
تعیین مقدار آرسنیک موجود در مو و ناخن اهالی اصفهان
بررسی کرونیلاها از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراکندگی آنها در ایران
بررسی تغیرات متابولیسم کربوهیدراتها پس از مصرف داروهای جلوگیری کننده از حاملگی
مطالعه اثرات گروههای استخلافی و ایزوتوپ‌های هیدروژن در واکنشهای حذفی دو ملکول دی‌آریل اتیل بنزن سولفونات‌ها
مطالعه و تعیین مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه پروتئینی در دانه هندوانه
ناسازگاری ویتامین B 12 در فرآورده‌های دارویی
روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار یونین و کاربرد آن در فرآورده‌های دارویی
روشهای مختلف کاربرد گاز کروماتوگرافی در تجزیه و تعیین مقدار ترکیبات دارویی
شیرین کننده‌های دارویی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*