داروهای توهم‌زا- مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن

استخراج آلکالوئیدهای پگانوم‌هارمالا و بررسی اثرات ضد تیلریاآلکالوئیدهای هارمین، هارمالین ویگارمین
بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان ایران (9) گیاهان منطقه زنجان
ارزشیابی باسیلوس تورنجنسیس محصول کارخانه Biochem روی لارو حشرات
علل تشکیل ذرات و راههای جلوگیری از ورود ذرات بداخل محلولهای تزریقی
بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان ایران (قسمت هفتم)
بررسی و استخراج آلکالوئیدهای تاتوره (DATURA STRAMONIUM)
سنتز بعضی آنالوگهای جدید کلسیم آنتاگونیست از دسته 1 و 4 دی هیدروپیریدینی
تهیه برنامه کامپیوتری و اجرای روابط کمی ساختمان فعالیت به روش آنالیزهانش برروی استرهای مختلف نوراتی‌استرون ولوونورژسترل
تهیه و فرمولاسیون پماد جلدی و کرم از عصاره گیاه‌ها پریکوم‌پرفوراتوم Hypericum Perforatum
D رشته‌ها و تعریف نمره یک ایده‌آل در یک مدول و مدول کسرهای تعمیم‌یافته
بررسی اثرات ضدمیکربی گیاهان امیران منطقه کاشان
بررسی واکنش متیل‌کتن دایمر با اوره و تیواوره، بررسی واکنش کتن دایمر با N - C بند مضاعف آروماتیک ، تهیه آزمایشگاهی نفازولین هایدروکلراید جهت ط
بررسی فیتوشیمی و اثرات ضد میکروبی گیاه خوشاروزه D.C. ECHINOPHORA PLATYLOBA
JQuery UI Dialog Issue: Close removes the div
Can't set date range for Jquery UI calendar
Click Event on button in list not working
problem in reading textbox value in li
jquery ui datepicker - need a draggable date version
jQuery UI bounceslide animation not working?
Setting JqueryUI datepicker on a AJAX incoming form
how to verify duplicate entry in textboxes?
How can I disable keyboard shortcuts for jQuery UI date selector?
jQuery accordion - link to specific tab
*