تهیه برنامه کامپیوتری و اجرای روابط کمی ساختمان فعالیت به روش آنالیزهانش برروی استرهای مختلف نوراتی‌استرون ولوونورژسترل

بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در مجتمع کوی و غذاخوریهای دانشگاه تهران
بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای شهرستان لنگرود
ارزشیابی، آزمون ایمونوفلوئورسانس در بیماری پمفیگوس
بررسی و اندازه‌گیری فیبرونکتین در خون افراد سالم و مبتلا به برخی از بیماریهای کبدی
استخراج و شناساییی مواد موثره مورت سبز و بررسی اثرات آن بر علیه میکروارگانیسمهای بیماری‌زا
مطالعه و مقایسه اثرات داروهای کلوکزاسیلین و ریفامپین در روشهای درمانی استئومیلیت استافیلوکوکی
بررسی خصوصیات آنتی ژنیک ویروس آنفلوآنزا در سال 1368
کاربرد آزمون کانترایمونوالکتروفورز در تشخیص بروسلوز و بررسی CIC در بیماران
بررسی ترکیبات و اثرات ضد میکروبی اسانس بهار پرتقال
بررسی ترکیبات و اثرات ضد میکروبی اسانس بهار نارنج
بررسی رنگهای مجاز خوراکی
مطالعه سم دیفتری و مقایسه روشهای تعیین سم‌زائی در کورینه باکتریوم دیفتریه
روماتیسم قلبی در اطفال، بررسی رابطه آنتی‌استرپتولیزین O در بیماران مبتلا به تب روماتیسمی
How to define output depending on an variable with an status in LaTeX?
How to mix single and double columns in one document in latex?
How do you display straight quotes instead of curly quotes when using LaTeX's 'listings' package?
How do I indicate an en-dash while in math mode using LaTeX?
How can I combine cells in a row in a latex-table?
How can I use ⨝ and ⊐ in my LaTeX document?
Is there a way to get LaTeX to place figures in the same page as a reference to that figure?
Section heading for references and the actual citations are squished together in LaTeX
Embedding BBL File Contents in TeX Source
Is there a way to prevent LaTeX from splitting long footnotes across multiple column/pages?
*