راهی برای جلوگیری از بیات شدن نان/

بررسی میزان مرگ و میر ناشی از کزاز نوزادان ایرانی/
مطالعه پیرامون امید زندگی در مردان و زنان روستائی ایران/
بررسی شاخصهای مرگ در جمعیت روستائی کشور/
نقش سیستم ارائه خدمات بهداشتی در برنامه‌های ایمن‌سازی سرخک/
میزان ادامه قرص پیشگیری از حاملگی در مراجعین به درمانگاه ابن سینای تهران/
بررسی قد و وزن در نوجوانان و جوانان ایرانی/
مروری بر شاخصهای حیاتی ایران/
دارو و تاریخ مصرف/
عقب‌ماندگی ذهنی و راههای پیشگیری آن/
تازه‌های روان‌تنی دستگاه گوارش/
تداخل داروها و اثرات آنها بر مواد غذائی/
کاربرد داروهای آنتی‌کولینرژیک در درمان بیماریهای مجاری تنفسی/
معرفی یک بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشائی (کالا آزار)/
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*