واکسیناسیون همگانی در روستاهای ایران - یک ارزشیابی سرولوژیک/