مبارزه با کک جوندگان وحشی با استفاده از حشره‌کش سیستمیک سوین (کاربایل)/