فیزیولژی و فارماکولژی داروهای بیحسی موضعی/

کاربرد تحلیل ممیزی برای شناسایی بیماران دیابتی تهران
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران درمان مجدد مبتلا به سل ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری سال 1377
بررسی عوامل عمده مرتبط با طول مدت اقامت بیماران آپاندکتومی شده در دو بیمارستان منتخب شهر اصفهان(ششماهه دوم 1378 )
بررسی میزان استفاده از اطلاعات کدگذاری شده بیماری‌ها در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه الگو: 1378
تعیین نقش فراکشنهای آنتی‌ژنی مایع کیست هیداتیک در ایمنی سلولی و تولید سایتوکینها در بیماران مبتلا به کیست هیداتیک
بررسی اثر سینرژیک اینترفرون گاما همراه با داروهای شیمی درمانی بر روی رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد سلول T انسانی
مطالعه تاثیر نیتریک اکساید بر تولید سیتوکینهای Th2,Th1
تولید نو ترکیب پروتئیناز 3 انسانی و بررسی خواص بیولوژیکی آن
اثر بافرهای گوناگون در روش PCR تشخیصی HBV
بررسی اثر تاموکسیفن بر سطح آزاد هورمونهای تیروئیدی و پروتئین حامل آنها(TBG)
ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد میدازولام خوراکی بعنوان پیش‌دارو قبل از بیهوشی در کودکان 2-6 ساله
بررسی اثر تزریق دگزامتازون در فضای اپیدورال بر روی کاهش کمردرد حاصل از بی‌حسی اپیدورال کمری
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو داروی توام دیازپام باکتامین و پتیدین باتیوپنتون در هوشبری بیماران کورتاژ تخلیه‌ای در بیمارستان های منتخب وابسته
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*