بررسی میزان ناروانی گفتار در کودکان/

بررسی اثر تزریق دگزامتازون در فضای اپیدورال بر روی کاهش کمردرد حاصل از بی‌حسی اپیدورال کمری
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو داروی توام دیازپام باکتامین و پتیدین باتیوپنتون در هوشبری بیماران کورتاژ تخلیه‌ای در بیمارستان های منتخب وابسته
میزان بروز تومورهای بدخیم پروگزیمال معده و مقایسه آن با سایر نواحی معده و روشهای درمانی آنها در طی سالهای 74ˆ76 در مراکز آموزشی درمانی امام خم
بررسی و آنالیز کانفورمیشن داروهای مهارکننده MAO-B موثر در درمان پارکینسون
بررسی اسپکتروفلورومتری میانکنش DNA ، کارنوزین و نیکل با واسطه نشانگر دی‌کلروفلورسین و شناسایی اثر کاتالیزوری DNA و کارنوزین
بررسی میزان تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب اندام تحتانی بر روی پارامترهای رفلکس H وموجF
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی میزان تاثیر نوع برنامه‌های توانبخشی قبل از دبستان بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان تلفیقی با آسیب شنوائی
بررسی نحوه اداره بیمارستان های خیریه استان تهران در سال 1379
بررسی عملکرد مدیریت بیمارستان الزهراء(س ) اصفهان و مقایسه آن با شاخصهای استاندارد موجود در این زمینه در شش ماهه اول سال 1378
جداسازی و کلون کردن HBeAg و ساخت سوش بیانی Pichia pastoris برای این آنتی ژن
طراحی تقویت کننده‌های مایکروویو باند عریض
بررسی و تعیین مقدار CIC، ایمونوگلوبولین‌های A , M , G و اجزاء کمپلمان (C4 , C3) در سرم بیماران مبتلا به CLL
تحلیل داده‌های زوج شده تصنعی (غیرذاتی) و کاربرد آن در تعیین عوامل خطرساز سرطان مری در استان مازندران
مطالعه تطبیقی عملکرد کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی شهر تهران (1378)
بررسی عملکرد بخش‌های مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1376
بررسی وضعیت استفاده از پروتزهای اندام فوقانی زیر آرنج در بین مراجعین مرکز جامع توانبخشی هلال احمر تهران
بررسی تاثیر ارتزمیلواکی بر اسکولیوزایدیوپاتیک
تشخیص مولکولی هلیکوباکترپیلوری از نمونه‌های بافت معده بوسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمریزاسیون در بیماران مشکوک به عفونتهای ناشی از هلیکوباک
بررسی میزان فلوراید آب شرب و شاخص DMF در شهر دامغان در سال 79-80
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*