ساراکوئیدوز ریه در ایران/

بررسی مقایسه‌ای عملکرد مخچه و قشر خاکستری مغز در افراد عادی و لکنتی مذکر 25-17 ساله
بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر نتایج درمان و عود واژینیت کاندیدیایی در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاههای زنان تنظیم خانواده وابسته به
بررسی ارتباط سازگاری زناشوئی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال 1378
مطالعه تطبیقی سیستم اورژانس چند کشور انتخابی و ارائه الگویی مناسب برای ایران
بررسی علل عمده مراجعه بیماران بومی شهرستان رفسنجان به مراکز درمانی یزد و ارائه راهکارهای مناسب
تشخیص ویروس سایتومگال انسانی (HCMV) به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) در بیماران دریافت‌کننده کلیه
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی ساختمان شیمیایی فلاونوئیدهای گیاه REAUMURIA SQUARROSA JAUB AND SPACH و ارتباط آنها با اثرات ضد قارچی گیاه
بررسی اثر آنتاگونیستهای بر انقباض حاصل از کلسیم در ژژونوم دیلاریزه خرگوش بطور Invitro
روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار نیکل بوسیله معرف PDTT
مطالعه میزان اسید اسکوربیک در گروهی از بیماران دیابتیک
بررسی اثرات بیولوژیکی چندین گیاه بطور In Vitro برروی درماتوفیتها و ساپروفیتها
سنتز آزمایشگاهی تولمتین Tolmetin
بررسی D.M.F. در گروه سنی 6 - 12 ساله در طبس خراسان
مشاهدات ایمنی متقابل در آلودگی تریشین در موش سفید آزمایشگاهی
سندرم اختلال فونکسیونل مفصل گیجگاهی فکی (سندرم
نقش اشعه X در تشخیص دندانپزشکی
شیوع و تظاهرات کلینیکی Denture - Sore - Mouth
بررسی عوامل بیماری‌زا باکتریایی، منطقه از طریق دستگاه گوارش و سطح خارجی بدن سوسریهای آمریکایی (Periplaneta Americana) و آلمانی (Blattella Germanica) در منازل و
بررسی سیستم پورنیرژیک (Purinergic System) ازوفاژ (Oesophagus) در ماکیان (Gallus Domesticus)
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*