روشهای نمونه‌برداری در آزمایشگاه/

اندازه‌گیری فلزات سنگین در مشروبات الکلی ایران و مقایسه آنها با مشروبات الکلی خارجی بوسیله Atomic Absorbtion
اثر انسولین در متابولیسم و هورموستاز بدن
کولون سیگموئید
ساختار SSM سوپرمنیفلدها از SM سوپر منیفلدها
گزارش سداسیون و رانیماسیون 136 بیمار مبتلا به هاری در انستیتو پاستور ایران از سال 1369 - 1347
نظریه طیفی و جبرهای B*
بررسی غلظت و تغییرات So2 و ذرات معلق و رابطه آن با اینورژن هوا در منطقه جنوب غربی تهران
گیرنده‌های دوپامینی و رفتار لیسیون (Licking)
بررسی عملکرد واحد بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 1376
تعیین شیوع ریفلاکس مثانه به حالب در کلیه‌های پیوندی و تعیین شیوع عفونت ادرای در بیماران بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال 1375
بررسی یافته‌های تشخیصی لاپاراسکوپی در خانم‌های نابارور مراجعه کننده به بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال 1376
مقایسه نتایج هیستوپاتولوژیک خونریزی بعد از یائسگی با دیلاتاسیون و کورتاژ و کورت‌نواک در سال 1374-75 در مرکز آموزشی درمانی معتضدی
تخلیه کیست‌های ساده تخمدان زیر سونوگرافی
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*