بوسولفان یک داروی آنتی‌نئوبلاستیک انتخابی/

بررسی وضعیت فعلی پشه خاکیها در کانون لیشمانیوز احشایی شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی
مقایسه تشخیص کلینیکی با IVP در بیماریهای سیستم ادراری در 200 بیمار در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مقایسه یافته‌های سونوگرافی در دو روش شکمی و واژینال در بیماران مشکوک به حاملگی خارج رحمی مراجعه کننده به بیمارستان معتضدی کرمانشاه از اول م
بررسی فعالیت الکترومیوگرافیک عضله پهن داخلی مایل متعاقب برنامه تقویت عضلانی در افراد سالم
بررسی پارامترهای قلبی - عروقی در حین راه رفتن با سه نوع عصا در بیماران پاراپلژیک
ارزش پیشگویی کننده تست بدون استرس در حاملگی‌های پرخطر
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی دو مکانیسم موثر در پیشگیری از بارداری در مصرف واژینال قرص LD (30 میکروگرم اتینیل استرادیول و 150 میکروگرم لونورجسترل)
تعیین هزینه تمام شده خدمات بهداشتی درمانی به تفکیک نوع خدمت و واحدهای ارایه دهنده خدمت و مقایسه آنها در سطوح مختلف شهرستانی، استانی در استان
بررسی تطبیقی کارآیی اعمال جراحی بیمارستانهای عمومی شهر ارومیه از دیدگاه مدیریت در سال 1377
مطالعه نوبت کاری و رابطه آن با عملکرد پرستاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی روشهای دفع زباله‌های بیمارستانی در بیمارستانهای واقع در محدوده فعالیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
بررسی اثر هم‌افزایی لیزر کم قدرت (He/Ne) و جنتامایسین بر تولید آلژینات و رشد پسودموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
بررسی نگرش مدیران پرستاری نسبت به تعویض اختیار در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
بررسی آلکالوئیدهای Culchicum Jesdianum
بررسی فیتوشیمی و اسانس گیاه، Salviasclarea L.
بررسی ارتباط بین هوش و توانائیهای حرکتی - جسمانی پسران 13-16سال عقب مانده ذهنی استان خوزستان
بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش و پرورش‌تهران با تاکید بر نقش تربیت
بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*