تاریخچه‌ای از صنعت قرص سازی/

بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران
بیهوشی در جراحی های سرپایی
هیپرترمی بدخیم
سندرم مندلسون
بررسی ضایعات افراد مبتلا به افزایش فشارخون اولیه در درمانگاه‌های داخلی و قلب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهر
بررسی میزان آگاهی و نظرات دانش‌آموزان پسر سال آخر دبیرستانهای‌شهرستان سبزوار درباره حرفه پرستا
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیرامون بیماری ایدز
بررسی مشکلات جسمی و روانی بیماران تحت کشش استخوانی در بخشهای‌ارتوپدی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر ت
بررسی مقایسه‌ای نظرات پزشکان متخصص و سرپرستان در مورد وظایفپرستاران بالینی، در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز
بررسی مشکلات جسمی و روانی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند کلیه‌در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز
بررسی نگرش مربیان دانشکده‌های پرستاری، نسبت به مفهوم‌مراقبتهای اولیه بهداشتی و نظرات آنها در مورد نقش پرستاران
بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از آموزش به بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، در
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای داخلی در مورد نحوه ارائه‌مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در بیم
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*