پیشگیری از مالاریا

مطالعه تطبیقی روند مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تئوری و عمل
مطالعه تطبیقی سبک‌های ارتباطی در مدیریت سازمان: کاربرد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1376
عوامل ایجاد انگیزش شغلی در مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از دیدگاه مدیران آنها
بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران از سال 68 تا 76
بررسی تطبیقی فاصله گردش تخت ، میانگین بستری و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی میزان آگاهی پزشکان بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از طبقه‌بندی بیماریها 1376-1377
بررسی برخی عوامل ایجادکننده رضایت شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی کشور در سال 1377
مطالعه مدیریت شبکه بهداشت و درمان استان گیلان از تئوری تا عمل سال 1377
ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مدیریت در مراکز بهداشت کرج و شهریار از نظر بهداشت مادر و کودک
بررسی وضعیت واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز: سال 1377
مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران در تکمیل پرونده بیماران بستری در بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
بررسی پایانی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان ادربیل در طرح نظام نوین آماری
ارزیابی شبکه‌های بهداشت و درمان استان مازندران و مقایسه با استانداردهای کشوری
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*