کبد و حاملگی/

ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مدیریت در مراکز بهداشت کرج و شهریار از نظر بهداشت مادر و کودک
بررسی وضعیت واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز: سال 1377
مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران در تکمیل پرونده بیماران بستری در بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
بررسی پایانی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان ادربیل در طرح نظام نوین آماری
ارزیابی شبکه‌های بهداشت و درمان استان مازندران و مقایسه با استانداردهای کشوری
بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران: 1376
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
جداسازی باکتریهای گوگردزدای آلی برای استفاده در گوگردزدایی از نفت خام
جداسازی باکتریهای تولید کننده پروتئاز از نمونه‌های محیطی و بهینه‌سازی تولید پروتئاز در این باکتریها
بررسی وجود فاکتور مهارکنندهء ایمنی سلولی مشتقی از تومور مبتلایان به سرطان مری
بررسی اثرات روغن پنبه دانه هیدروژنه‌و روغن ذرت بر ساختمان تخمدان خرگوشهای ماده در دوره رویانی
اثرات رژیم غذایی حاوی روغن ماهی و روغن ذرت و روغن پنبه‌دانه هیدروژنه بر روی کبد خرگوش‌های ماده باردار و بچه‌های آنان
بررسی ارتباط آهن سرم با انفارکتوس میوکارد ناشی از نارسایی عروق کرونر و ارزیابی عوامل مهم دیگر در بروز این بیماری
تحقیقی درباره عوامل موثر در التیام زخم‌ها
بررسی عوامل موثر در تکثیر و ذخیره‌سازی زنبورهای پارازیتوئید Spalangia endius wal. به منظور کنترل بیولوژیک مگس خانگی در ایران
بررسی اثر عقیم‌کنندگی اشعه گاما بر روی تولید مثل کنه اورنیتودوروس تولوزانی
ارزیابی بالینی اثرات کاپتوپریل بر روی ادم و آسیت در بیماران مبتلا به CHF
ارزیابی میزان بازتوانی عضلات بیماران پاراپلژیک با استفاده از الکترومیوگرام سطحی
بررسی میزان اثر تحریک ارتعاشی و الکتریکی روی حداکثر انقباض ارادی (MVC) و پتانسیل عمل مرکب عضله (CMAP)
بررسی آلودگی با میکروسپوروم کانیس در گربه‌های ولگرد شهر اصفهان
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*