پیچیدگی ماهیت خواب/

طراحی سنجش سالو و حساس ایمنی برای اندازه‌گیری هورمون کورتیزول در کلینک
بررسی رابطه نگرشهای فرزندپروری، الگوی شخصیتی A، کمال‌گرایی و جرم‌گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنم
مدل‌بندی چندسطحی ریسک فاکتورهای فاصله زمانی بین حاملگی تا مراجعه زنان باردار با مراکز بهداشتی
ارزیابی کیفیت مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و ارائه الگوی مناسب : سال 1377
بررسی ضایعات ولو در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان معتضدی سال 1374-1375
بررسی پرونده‌های بیماران مبتلا به هپاتیت B بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 1376-74 و اقدامات اپیدمیولوژیک بعدی برای بیماران و خانو
تعیین منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله دختر و پسر در مدارس شهر کرمانشاه در سال 1377
بررسی عوامل مساعدکنندهء عفونتهای تکرارشوندهء ادراری در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی و کلینیک ویژه در تاریخ 1374/7/1 لغایت 1375/7/1
بررسی ریسک فاکتورهای بیماری فلج بل در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
بررسی عوارض تنفس مکانیکال بعد از جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه (سال 76-77)
تعیین میزان طول اثر بی‌دردی بعد از عمل در تزریق اینتراتکال سوفنتانیل و فنتانیل در 50 مورد اسپینال آنستزی (spinal anesthesia) و مقایسه با گروه شاهد
مقایسه میزان موفقیت تقسیم سلول تخم در حضور سه مخدر کوتاه اثر در خانمهایی که تحت درمان به روش IVF قرار گرفته‌اند
بررسی 50 مورد فیستول شریانی-وریدی جهت همودیالیز در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و طالقانی کرمانشاه (نحوه عمل، کارآئی فیستول و عوارض طی یکسال ا
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*