تئوفلین

مقایسه میزان موفقیت تقسیم سلول تخم در حضور سه مخدر کوتاه اثر در خانمهایی که تحت درمان به روش IVF قرار گرفته‌اند
بررسی 50 مورد فیستول شریانی-وریدی جهت همودیالیز در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و طالقانی کرمانشاه (نحوه عمل، کارآئی فیستول و عوارض طی یکسال ا
ارزیابی آزمون FNA در بررسی توده‌های پستان و مقایسه آن با پاتولوژی GROSS
غربالگری ناقلین سیکل‌سل در ناحیه "جار" اصفهان و مطالعه آبشاری ناقلین به منظور پیشگیری از سندرمهای سیکل‌سل
مطالعه تعدادی کروموزوم (پلوئیدی) در بیماران مبتلا به لنفوم (غیرهوچکین و هوچکین) به روش فلوسیتومتری با استفاده از بلوکهای پارافینه
تولید دودمان‌های سلولی لنفوبلاستوئید با استفاده از ویروس اشتاین‌بار بررسی تاثیر آنتی‌ایمونوگلوبولین‌ها بر تولید آنتی‌بادی توسط دودمان
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی علائم رادیولژیک استخوانی و مفصلی در بیماران مسلول ارجاعی به مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی از مهرماه 1370 تا مهرماه 1375
مقایسه یافته‌های رادیوگرافی نمای واترز با یافته‌های سی‌تی‌اسکن سینوسهای پارانازال در مقطع کرونال در بیماران مراجعه‌کننده به بخش سی‌تی
تعیین دقت تشخیص رادیوگرافی ساده در اتیولوژی شکم حاد و مقایسه آن با تشخیصی بعد از عمل در 152 بیمار در - م - آ - د طالقانی
بررسی یافته‌های رادیوگرافیک سل دستگاه ادراری در بیماران بستری د ربیمارستانهای چهارمین شهید محراب و سینا (1373-1376)
تاثیر تمرینات پلیومتریک در عملکرد عضله چهارسر ران اندام غالب افراد 16-18 ساله
بررسی اثر تحریک الکتریکی سطحی واحدهای حرکتی عضله تیبیال قدامی روی پارامترهای رفلکس H عضله سولئوس
تاثیر فعالیت عضلانی ماکزیمم بر روی حس عمقی مفصل زانوی دختران سالم 20-30 ساله
بررسی الکتروفیزیولوژیک نقش هسته پاراژیگانتو سلولاریس بر پدیده سندرم ترک موش صحرایی وابسته به مورفین
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش بر میزان یادگیری خودآزمایی پستان در دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مطهری خوی در سال 1377
بررسی مقایسه‌ای نتایج N.S.T (آزمون بدون استرس) با شمارش حرکت جنین توسط مادر و محقق
بررسی عملکرد خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان قروه از دیدگاه دریافت‌کنندگان خدمات (سال 1377)
بررسی وضعیت بخش اورژانس بیمارستانهای همدان و مقایسه آن با استانداردهای موجود
مقایسه کارآیی بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1376
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*