بررسی ارتباط اندازه کف پای نوزاد با اندکس های رشد و خصوصیات موقع تولد در نوزادان تازه متولد شده و بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر

تاثیر استفاده از خمیرهای الماسی بر دوام پرداخت دو نوع نانوکامپوزیت
ارزیابی P-Wave Measurements برای تشخیص زودهنگام آریتمی‌های دهلیزی در بیماران تالاسمی ماژور
بررسی تاثیر راکر پنجه بر توانایی راه رفتن در افراد دیابتی نوع 2
مقایسه کیفیت زندگی بیماران درخواست کننده ایمپلنت‌های دندانی قبل و بعد از گذاشتن ایمپلنت در شهر مشهد سال 1394
بررسی تاثیر ضد سرطانی تیلورون (Tilorone) بر روی سلول‌های لاین Hepa 1-6 (هپاتومای موش) با تاثیر و بدون تاثیر سوپرناتانت کشت باکتری لاکتوباسیلوس روتری
بررسی تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics

بررسی ارتباط اندازه کف پای نوزاد با اندکس های رشد و خصوصیات موقع تولد در نوزادان تازه متولد شده و بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر
مقدمه:جدا از شاخص‌های کلاسیک رشد نوزادان مانند وزن و قد تولد و دور سر تولد، در مطالعات مختلفی سایر پارامترهای نوزادی بررسی شده و ارتباط اون‌ها با سن حاملگی و رشد داخل رحمی ارزیابی شده هست.


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن VDR و بیماری اختلال‌شناختی آلزایمر در شمال ایران
این پارامترها عبارتند از اندازه‌ی دور قفسه سینه، طول کف پا و اندازه‌ی دور بازو.


ازدیاد سلول‌های بنیادی خون‌ساز بر روی داربست سه بعدی استخوان در شرایط پویا
در این مطالعه همبستگی بین طول کف پای نوزاد با سایر شاخص‌های رشد کلاسیک و خصوصیت موقع تولد از جمله سن مادر و سن حاملگی و جنسیت نوزاد بررسی شده هست.


بررسی بیان و ارتباط انکوژن C-MYC و miRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان
در این مطالعه طول کف پای نوزاد سپس تولد انتخاب شده هست.


بررسی تاثیر برنامه طراحی شده سبک زندگی با محوریت حمایت اجتماعی بر افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
این مطالعه در راستای به دست آوردن برآوردی از میانگین این اندازه در نوزادان مورد مطالعه انجام شده هست، که می‌تواند اولین مطالعه در کشورمان باشد.


بررسی اثر آنتی میکروبیال عصاره های آبی و متانولی و فراکشن های هگزانی، دی اتیل اتری و ان بوتانولی حاصل از فراکشن متانولی سرشاخه های هوایی گی
روش تحقیق: در این مطالعه 500 نوزاد تازه متولد شده در بخش نوزادان بیمارستان شهدای کارگر یزد در سال 1393 به طور تصادفی انتخاب شده و اطلاعات مربوط به اندکس‌های رشدی و خصوصیات موقع تولد، توسط فرم پرسش نامه که از قبل آماده شده هست ، از پرونده اونها هستخراج شده هست.


ارزیابی فرایند آپوپتوز در بافت ریه جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد
اطلاعات و داده‌ها وارد نرم افزار Spss-17 شده و مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست.


مطالعه ارتباط پلی مورفیسم rs35301225 ژن mir-34a با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس
یافته‌ها:در این مطالعه 500 نوزاد تازه متولد شده که معیار ورود به مطالعه را داشتند مورد ارزیابی برنامه گرفتند80/51? پسر و 2/48 ? دختر بودند.


مقایسه اثرات درمانی تجویز تایلوکساپول با بتامتازون و فلونکسین مگلومین در اندوتوکسمی تجربی در گوسفند دنبه دار ایرانی
میانگین سن مادر 5/26 بود.

میانگین سن حاملگی 82/36 هفته و میانگین وزن موقع تولد نوزاد 52/2890 گرم گزرش شد.

میانگین قد نوزاد 11/49 سانتی‌متر و میانگین دور سر نوزاد 11/35 سانتی‌متر بوده هست.

میانگین طول کف پای نوزادان مورد بررسی 91/66سانتی‌متر برآورد شد غریب همبستگی متغیر طول کف پای کودک نسبت به متغیرهای مورد بررسی (سن مادر یا وزن موقع تولد، قد موقع تولد و دور سر ه نگام تولد) به ترتیب 192/0 ،797/0، 524/0، 606/0، 575/0 می‌باشد.

نتیجه‌گیری: طول کف پا با انواع شاخص‌های رشد داخل رحمی از قبل وزن تولد، قد و دور سر هنگام تولد و خصوصیات موقع تولد از قبیل سن حاملگی و جنسیت نوزاد همبستگی مثبت و رابطه‌ی معنی‌داری نشان داده هست و می‌توان از اون به طور جداگانه برای ارزیابی سلامت نوزاد هستفاده کرد.

کلمات کلیدی: نوزاد، تازه متولد شده، اندکس رشد، کف پا


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews

پیش بینی سرطان پستان با استفاده از داده کاوی و یادگیری ماشین و آنالیز آماری
تهیه و ارزیابی نانو ذرات خود تشکیل شونده هیالورونیک اسید برای دارورسانی هدفمند مزالامین به صورت برون تن
طراحی و معتبر سازی روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای تعیین باقی مانده سفتی زوکسیم در دستگاههای تولید با استفاده ازنمونه برداری
بررسی همراهی پلیمورفیسم و الگوی متیلاسیون پروموتر ژن گیرنده ویتامینِ D با دیابت بارداری
بررسی اثرات آدنوزین و کافئین بر روی سمیت کلیوی ناشی از تجویز جنتامایسین در رت
بررسی ابعاد عضله مالتی فیدوس کمری در دانش آموزان دبیرستانی مبتلاء به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و مقایسه آن با گروه سنی مشابه سالم با استفاده ا
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*