مقایسه اثرات ایمنو مدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مدل موشی سرطان پستان با سلولهای بنیادی بافت چربی

بررسی کارآیی دهانشویه ی چای سبزبرپیشگیری ازبروزدرای ساکت به دنبال جراحی دندان عقل نهفته فک پایین
رابطه بین مصرف داروی سیپروهپتادین و سطح سرمی ویتامین D وکلسیم در اطفال (12-1)سال
ارزیابی سایتوتوکسیسیتی اپلاینس های متحرک آکریلی ارتودنسی: مطالعه بالینی
بررسی خصوصیات فتوتراپی در منزل در نوزادان مبتلا به زردی
بررسی اثر اریتروپوئیتین بر بیان فاکتور رشد کبدی در سلولهای بنیادی مزانشیمی و مهاجرت سلولهای بنیادی خونساز
بررسی مدت بقا و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران مبتلا به تومورهای استرومال دستگاه گوارش مراجعه کننده به کیلینیک در شهر یزد بین سال های 1383-1394
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics

مقایسه اثرات ایمنو مدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مدل موشی سرطان پستان با سلولهای بنیادی بافت چربی
مقدمه: در میان سلولهای مغز هستخوان وهمچنین بافتهای دیگر، سلولهای هسترومایی چندقوه حضور دارند که تحت عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی از اونها یاد می شود که وارد محیط توموری می شوند و پاسخهای ضد توموری را سرکوب می نمايند.


یافته های بالینی و اولتراسونوگرافیکی در گوسفندان واجد نشانه های بیماری یون
سلول های بنیادی مزانشیمی سبب افزایش رشد تومور، رگزایی و متاستاز سلول های سرطانی می شود لذا شناخت هرچه بیشتر رفتار این سلولها می‎تواند ما را در رسیدن به اهداف درمانی که درنظر داریم نزدیک تر کند.


ارزیابی روش تهیه و دوز داروی خوراکی کاپتوپریل و اسپیرونولاکتون خوراکی آماده شده توسط پرستاران دربخش نوزادان و NICU بیمارستان کودکان تبریز - م
هدف کلی این تحقیق بررسی مقایسه اثرات ایمنومدولاتوری سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از محیط دو مرحله 2 و 4 سرطان و بافت طبیعی بر سلول های طحالی بود.


ارتباط انگیزه ی یادگیری و خودکارآمدی در شایستگی پرستاری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392
نتایج این مطالعه نشان داد که در کشت هموقت سلول های طحالی و MSC های جدا شده، تولید سایتوکاین های عامل تغییر رشد بتا(TGF-?1) و پروستاگلاندین E2 (PGE2) در مرحله 2 سرطان، اینترلوکین 10(IL-10) و اینترلوکین 17(IL-17) و مولکول نیتریک اکساید در مرحله 4 در محلول رویی کشت سلولهای طحالی افزایش دارد.


بار مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان خون بر مراقبین خانوادگی مراجعه کننده به مراکز درمانی تبریز
تکثیر سلول های طحالی توسط شرایط محلول سلولهای مزانشیمی تقویت می‎شود.


اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور فون ویلبراند در گروه های خونیO و غیرO
محیطی را که MSCهای مرحله 4 ایجاد می‎نمايند سبب تولید سایتوکاین‎های IL-10، PGE2، NO و IL-17 می شود.


بررسی رفتار ژن ANKK1 در معتادین به هروئین و شیشه در مرکز نگهداری و درمانی استان مرکزی
افزایش تولید IL-10 و کاهش تولید TGF-? در مرحله 4 می‎تواند نشان دهنده تلاش سیستم ایمنی برای کنترل التهاب ایجاد شده باشد .


بیونومیک ناقلین و اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی و تعیین گونه انگل به روش PCR-RFLP در مناطق آلوده شهر کرمان.
تولید IL-10 در سیستم ایمنی منسوب به سلولهای Treg و TH1 هست و امکان نقش سلولهای MSC مرحله 4 سرطان در این تمایز وجود دارد.


بررسی اثر فشاردرمانی بر روی درد، سفتی و عملکرد زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت مقیم در سراهای سالمندی تهران در سال 1393
با توجه این روند التهابی ، لازم هست هستراتژی های درمانی به گونه‎ای طراحی شوند تا این روند التهابی در وقت مناسب به سمت پاکسازی التهاب پیش رفته و از مزمن شدن اون جلوگیری شود.
98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews

مقایسه دو روش سیتولوژی اندومتر و درجه بندی ترشحات واژینال در تشخیص اندومتریت پس از زایش گاوهای شیری
بررسی نقش پروستاگلاندین ها بر تغییرات دینامیکی ضربان قلب ایزوله موش های صحرایی اندوتوکسمیک
بررسی تعداد کپی های کلاستر ژنی CTX والگوی ژنوتایپینگ (RS-PCR) در ایزوله های بالینی ویبریو کلره
فرآیند حفظ استقلال بیماران مزمن در بالین: مطالعه نظریه پایه
بررسی اثر اریتروپوئیتین بر بیان ژن فاکتور رشد کبدی در سلول های بنیادی مزانشیمی و مهاجرت سلول های بنیادی خون ساز
بررسی تأثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقا رفتارهای پیشگیری کننده از کمبود ویتامین دی در دختران نوجوان
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*