جداسازی مولکولی ژن های حدت iss و irp2 در اشریشیاکلی بیماریزای طیور منطقه سیستان به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز

اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور فون ویلبراند در گروه های خونیO و غیرO
بررسی رفتار ژن ANKK1 در معتادین به هروئین و شیشه در مرکز نگهداری و درمانی استان مرکزی
بیونومیک ناقلین و اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی و تعیین گونه انگل به روش PCR-RFLP در مناطق آلوده شهر کرمان.
بررسی اثر فشاردرمانی بر روی درد، سفتی و عملکرد زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت مقیم در سراهای سالمندی تهران در سال 1393
مقایسه دو روش سیتولوژی اندومتر و درجه بندی ترشحات واژینال در تشخیص اندومتریت پس از زایش گاوهای شیری
بررسی نقش پروستاگلاندین ها بر تغییرات دینامیکی ضربان قلب ایزوله موش های صحرایی اندوتوکسمیک
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics

جداسازی مولکولی ژن های حدت iss و irp2 در اشریشیاکلی بیماریزای طیور منطقه سیستان به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
طیف وسیعی از عفونت های خارج روده ای در انسان وحیوانات به وسیله سویه های اشریشیا کلی خارج روده ای EXPEC ایجاد می شود.


بررسی تعداد کپی های کلاستر ژنی CTX والگوی ژنوتایپینگ (RS-PCR) در ایزوله های بالینی ویبریو کلره
از جمله می توان به سویه APEC اشاره نمود که عامل کلی باسیلوز طیور هست.


فرآیند حفظ استقلال بیماران مزمن در بالین: مطالعه نظریه پایه
در سالهای اخیر، اطلاعات مفیدی در مورد شرایط حدت اشریشیاکلی بیماریزای طیور و نیز مکانیزم های توسعه عفونت به کار گرفته شده توسط این باکتری و نیز ایجاد بیماری با هستفاده از روش های دقیق مولکولی حاصل شده هست.


بررسی اثر اریتروپوئیتین بر بیان ژن فاکتور رشد کبدی در سلول های بنیادی مزانشیمی و مهاجرت سلول های بنیادی خون ساز
از مهمترین شرایط حدت می توان به آئروباکتین سیستم جذب آهن و مقاومت به سرم در این باکتری اشاره کرد.


بررسی تأثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقا رفتارهای پیشگیری کننده از کمبود ویتامین دی در دختران نوجوان
ژن افزایش دهنده بقای سرمی یا iss در مقاومت کمپلمان سرمی مرتبط با پلاسمید Colv در اشریشیاکلی دارای نقش می باشد.


بررسی مقایسه ای اثر ضدالتهابی عصاره گردوی ایرانی با داروهای استروئیدی و غیراستروئیدی در بیان ژن سایتوکاین های پیش التهابی
غلظت آهن آزاد مورد نیاز برای رشد باکتری در مایعات فیزیولوزیک حیوانات (10- 6 مول در لیتر ) تامین نمی شود.


مقایسه سطح سرمی و سرویکوواژینال IL-6 در زنان با زایمان زودرس در مراکز آموزشی و درمانی شهر تبریز در سال 94-1393
به همین علت برخی از باکتری های بیماری زا، دارای سیستم های اخذ آهن با تمایل بالا هستند که با میزبان رقابت می نمايند تا آهن مورد نیاز برای رشد باکتری را فراهم نمايند.


بررسی فراوانی عوامل مرتبط با بیماری آرتریت روماتوئید موثر بر افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر اراک
سیدروفورها شامل اونتروباکتین و آئروباکتین هستند که توسط ژن iuC,irp2,iroA کنترل می شوند.


بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های جلبک های سیستوسریا ایندیکاو نیزامودینیا زاناردینی بر باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز و استافیلوکوکوس او
تاکنون با توجه به مناطق جغرافیایی ایران، خاصیتی که بتوان جدایه های APEC را از AFEC تفریق داد یافت نشده هست.

هدف از این مطالعه بررسی فراوانی دو ژن حدت iss و irp2 در اشریشیاکلی به دست آمده از مدفوع طیور سالم و اشریشیاکلی به دست آمده از موارد کلی باسیلوز می باشد


78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews

بررسی اثر ضدباکتریایی فراکشن کلرفرمی حاصل از بخش هوایی مریم گلی مصری(Salvia aegyptiaca) علیه سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از خلط بیماران س
فرآیند حمایت از دانش آموختگان جدید پرستاری در بالین: مطالعه نظریه پایه
بررسی تاثیر رخداد ورم پستان بر لنگش و جراحات انگشتان در گاوهای شیری
بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتز شده پیرازولین
بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش ELISA وqPCR
بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی و آبی بخش هوایی گلدار Teucrium Stocksianum
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*