مقایسه تأثیر دو روش تمرین درمانی ناحیه گردن و تمرینات اصلاح پاسچر بر روی میزان درد و ناتوانی افراد دچار گردن درد مزمن غیراختصاصی

شناسایی مولکولی گونه ها و ناقلین تیلریای گوسفندی با استفاده روش PCR در زابل
مطالعه ی اثر مهار پپتید پروتئین تیروزین فسفاتاز سیگما بر ترمیم میلین کیاسمای بینایی موش
تهیه، بهینه سازی و تعیین خصوصیات بارگذاری و رهایش داروی دوکسوروبیسین از نانو ذرات لیپوزومی هدفمنده شده با نانوبادی الیگوکلونال علیه HER2
تولید اگزوزوم های هدفمند علیه her2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی موش جهت انتقال دوکسوروبیسین به رده سلولی TUBO و مدل موشی توموری TUBO
بیان و تخلیص آنتی ژن پیرووات کیناز ام 2 توموری بریده شده نوترکیب انتخاب شده به روش In silico و تولید و شناسایی آنتی بادی مونوکلونال برعلیه آن.
بررسی نقش گیرنده 2 اسفنگوزین-1-فسفات در تخریب میلین القا شده با لیزولستین درکیاسمای بینایی موش
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics

مقایسه تأثیر دو روش تمرین درمانی ناحیه گردن و تمرینات اصلاح پاسچر بر روی میزان درد و ناتوانی افراد دچار گردن درد مزمن غیراختصاصی
این مطالعه بررسی تأثیر دو روش تمرین درمانی تصحیح نماينده پاسچر در مقایسه با ورزش‌های روتین گردن در افراد دچار گردن درد مزمن غیراختصاصی هست که برای بررسی اون شاخص‌های چون میزان درد ، نمایه ناتوانی گردن ( NDI ) وپاسچر سر و گردن با اندازه‌گیری زاویه کرانیو ورتبرال مدنظر بوده هست.


بررسی تغییرات بیان miRNA های مرتبط با بیماری کلیوی مزمن با استفاده از روش real-time PCR و مقایسه آن با روش رنگ سنجی نانوذرات طلا


تهیه آنتی ژن سرطانی Dickkopf 1 و آنتی بادی منو کلونال علیه آن به منظور استفاده در سنجش الایزا


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

طراحی و ساخت حسگر زیستی الکتروشیمیایی بر پایه فیلم پلی آنیلین و نانوذرات طلا جهت شناساییِDNA باکتریE.coli با ATCC 25922
بررسی پدیده تحمل به اوپیوئیدها در سطح رفتاری و سلولی در زاده‌های موش صحرایی نر مواجه شده با مورفین در دوران نوجوانی
راه اندازی و بهینه سازی اندازه گیری بار ویروس نقص ایمنی اکتسابی با روش TaqMan RT- Real time PCR در بیماران مبتلا به عفونت HIV-1
افزایش کارایی مهارکننده‌ی آنژیوژنز تالیدومید تحت تابش امواج فراصوتی دو فرکانسه در حضور نانومیسل‌های محتویDoxorubicin : تومور آدنوکارسینومای پ
طراحی واعتبار یابی پرسشنامه قاطعیت در دانشجویان پرستاری
تبیین فرایند مدیریت خدمات سلامت جامعه محور در مراکز مشاوره و خدمات پرستاری و طراحی الگوی مناسب
بررسی شکل پذیری سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکمپ شکمی ناشی از حافظه هیجانی مرتبط با مصرف نامتعارف دارو در موش های صحرایی ویستار: نقش BDNF
بررسی تاثیر غلظت ژلاتین، گرافیت و فرمالدئید بر روی حساسیت دز- پاسخ ژل معادل بافت نرم اولتراسونیک به عنوان ژل - فانتوم جدید
مطالعه فاکتورهای رونویسی FOXC1 ، PITX2 ، PAX6 و NF-KB و یکی از microRNA های دخیل در پاتوژنز بیماری گلوکوم و شناسایی ژن عامل بیماری CHED (بیماری مرتبط با گلوک
بررسی اثر اندوتوکسین بر پدیده افت دوره ای ضربان قلب و خصوصیات الکتروفیزیولوژیکی و دینامیکی نورون های هسته راه منزوی در نوزادان موش صحرایی
اثرات اسید‌های چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) بر وضعیت متابولیکی، هورمونی و خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی اسپرم موش‌های نر چاق شده با منابع م
بررسی و ارزیابی تیتر بالا و خطرناک آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌های گروه خونی اصلی (Anti-A, Anti-B) در بین جمعیت اهدا کنندگان خون دارای گروه خونی O و
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*